20 września 2010

Poznań zrównoważonego rozwoju

Z prawdziwą przyjemnością czytam tego typu dokumenty. Wiele wskazuje na to, że w tym roku lokalnych programów, opierających się na zasadach trwałego, zrównoważonego rozwoju, będzie w tych wyborach w miastach i miasteczkach Polski sporo. Przykład poznański wart jest przytoczenia z kilku powodów. Po pierwsze, wiele wskazuje na to, że w wyborach do tamtejszej Rady Miasta wystartuje niezwykle zasłużone lokalne stowarzyszenie "My Poznaniacy", walczące z arogancją urzędników i polityków o bardziej zielone, nadające się do życia miasto. Także i tam samorząd funkcjonuje zgodnie z technokratyczną zasadą "im więcej wielkich inwestycji, tym lepiej", czego efektem takie pomysły, jak rewitalizacja Starego Browaru za pomocą rodziny Kulczyków czy też intensywne lobbowanie na rzecz przyjęcia wielomilionowych zobowiązań przez miasto w zamian za możliwość organizacji biletowanego festiwalu rockowego przez komercyjną firmę. Zobaczmy zatem, jak wygląda wizja Poznania autorstwa wspomnianego stowarzyszenia - grupującego ludzi o nierzadko różnych poglądach politycznych (w tym i Zielonych), którzy jednak zgadzają się co do jednego - nadszedł czas na miasto na ludzką skalę. Trzymam zatem kciuki.

***

TEZY O ROZWOJU I PRZYSZŁOŚCI POZNANIA

Przyszłość Poznania o jaką chcielibyśmy zabiegać, określają europejskie wzory zrównoważonego rozwoju miast (np. Karta Lipska), mające też podstawę w Konstytucji RP i ustawach, oraz wysoki poziom uczestnictwa mieszkańców w samo-rządzeniu. Nadrzędny cel rozwoju cywilizacyjnego naszego miasta to trwała, wysoka jakość życia ogółu mieszkańców – obecnego i następnych pokoleń. Obecnie podstawowym wyzwaniem jest zatrzymanie i odwrócenie destrukcyjnych tendencji rozwojowych w różnych dziedzinach życia, spowodowanych przez politykę miejską ostatnich lat. I uruchomienie pozytywnych procesów rozwoju zrównoważonego.

Główne priorytety:

1. Ład przestrzenny i estetyka miasta

Zatrzymanie rabunkowej gospodarki przestrzenią przez zablokowanie nieprawnych warunków zabudowy oraz intensyfikację uchwalanie planów miejscowych; opracowanie i twarda realizacja strategii rozwoju przestrzennego; odrodzenie Śródmieścia, uruchomienie procesów rewitalizacji; eliminacja szpetoty reklam.

2. Mieszkania dostępne

Budowa mieszkań socjalnych i komunalnych. Uzupełnienie oferty deweloperów poprzez wspieranie budownictwa w ramach TBS. Poprzez rewitalizację Śródmieścia i uczynienie go przyjaznym dla zamieszkania tworzenie alternatywy dla domu z ogródkiem w postaci mieszkania w zadbanej kamienicy.

3. Zielony Poznań

Zatrzymanie agresji inwestycyjnej w zieleni, a zwłaszcza w kliny zieleni; rewitalizacja zieleni; ekologiczna gospodarka odpadami – sortowanie i recykling; eliminacja ponadnormatywnego hałasu; mała retencja wodna.

4. Zrównoważony transport i komunikacja

Zahamowanie ekspansji blokującej się (i miasto) najkosztowniejszej komunikacji samochodowej i ekonomicznie uzasadniona jej racjonalizacja; przeniesienie dominujących środków na komunikację zbiorową, zwłaszcza szynową (tramwaj, kolej aglomeracyjna); radykalna poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego.

5. Gospodarka oparta na wiedzy

Wydzielenie w granicach administracyjnych Poznania stref przemysłowych, i miejsc pod parki technologiczne. Wspieranie uczelni, w szczególności o profilach technicznych i ekonomicznych w celu stworzenia dla inwestorów zaplecza personalnego dla inwestycji opartych o nowoczesne technologie.

6. Demokracja miejska

Wzrost znaczenia rad osiedli i rejonów; lepsze warunki dla NGO’sów; wykorzystywanie form demokracji bez-pośredniej jak obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, elementy budżetu partycypacyjnego, możliwość zabrania głosu na sesjach rady, referenda lokalne i rzeczywiste konsultacje społeczne; edukacja obywatelska.

7. Miasto kreatywne

Priorytet dla kultury wyższej i aktywnego udziału w kulturze; miasto przyjazne twórcom (pracownie, lokale, dla księgarni i kin też); miasto otwarte, innowacyjne, tolerancyjne, przyjazne wobec przybyszów; odbudowa mediów lokalnych, zwłaszcza czasopiśmiennictwa; przywrócenie nagrody literackiej Miasta Poznania.

8. Zracjonalizowane finanse publiczne

Konieczna restrukturyzacja zadłużenia miasta i zdefiniowanie nowych, akceptowanych społecznie priorytetów w warunkach niedoboru środków; zatrzymanie zawyżania kosztów wydatków publicznych.

9. Edukacja publiczna w Poznaniu

Utrzymanie dominacji sektora publicznego w oświacie i szkół jako lokalnych centrów życia społecznego; wzrost jakości edukacji i aspiracji edukacyjnych młodzieży; merytoryczna polityka kadrowa wobec dyrektorów; systemy motywacji nauczycieli; powszechne nauczanie przedszkolne; czytelnictwo przed Internetem.

10. Społeczna integracja słabszych

Poznań nie tylko dla silnych, zdrowych, sprawnych i bogatych – szczególna polityka integracji społecznej osób i środowisk na różne sposoby i z różnych powodów słabszych – wykluczanie ich jest nieludzkie i najbardziej kosztowne; szeroka wiązka społecznych polityk szczegółowych wobec poszczególnych grup potrzeb.

11. Zdrowy Poznań.

Zatrzymanie dewastacji obiektów sportowych – sport i rekreacja masowa profilaktyką zdrowia publicznego; główne środki na lokalne baseny, boiska i sale sportowe dla ogółu mieszkańców; racjonalizacja i optymalizacja działania placówek miejskiej służby zdrowia – lokalne rozwiązania.

Ponadto, jako wyodrębnione wyzwania szczególne dla rozwoju Poznania, wskazać należy:

- paternalistyczny styl sprawowania władzy, generujący konflikty społeczne;
- nieefektywne zarządzanie miastem;
- integrację aglomeracji poznańskiej;
- potrzeby młodzieży, studentów i młodych absolwentów szkół i uczelni;
- potrzeby rosnącej liczby starszych mieszkańców;
- sytuację młodych rodzin z małymi dziećmi;
- obecność i oddziaływanie bazy F16 na Krzesinach na aglomerację poznańską;
- bezpieczeństwo oparte na lokalnej więzi i przyjaznym ukształtowaniu przestrzeni publicznej a nie inwigilacji mieszkańców – nieskutecznej;
- finansowanie Stadionu Miejskiego.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...