30 stycznia 2019

Wspieramy mieszkańców i mieszkanki Wesołej!

Stanowisko Koła Warszawskiego Partii Zieloni w sprawie decyzji RDOŚ w Białymstoku dotyczącej przebiegu odcinka wschodniej obwodnicy Warszawy przez dzielnicę Wesoła.
Koło Warszawskie Partii Zieloni z ogromnym oburzeniem przyjęło wiadomość o wydaniu przez RDOŚ w Białymstoku decyzji środowiskowej dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW). Pomimo licznych protestów mieszkańców dzielnicy Wesoła i miasta Sulejówek, dotyczących wariantu 3 (tzw. zielonego) WOW oraz deklaracji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Makra Chodkiewicza, że w decyzji zostaną uwzględnione wyniki analizy wpływu hałasu na zdrowie mieszkańców oraz emisje zanieczyszczeń do atmosfery i do gleby, żaden z powyższych czynników nie został wzięty pod uwagę.
Najbardziej oburzający jest fakt, że wybrany wariant WOW jest całkowicie niezgodny z dokumentami planistycznymi m. st. Warszawy oraz Woj. Mazowieckiego, a przede wszystkim ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 r. w sprawie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjętym uchwałą 180/2014 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Wesoła jest dzielnicą o peryferyjnym charakterze i przeważającej luźnej zabudowie, której największą zaletą jest cisza, spokój i wolność od śródmiejskiego zgiełku. Osoby decydujące się zamieszkać w Wesołej i Sulejówku doskonale zdawały sobie sprawę z faktu, że rezygnują z dostępności m. in. multipleksów, teatrów czy centrów handlowych na rzecz miejsca bliskiego naturze i spokojnego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z faktu, że w zastanej sytuacji nie sposób argumentować przeciwko powstaniu obwodnicy Warszawy, jednak wybrany wariant, umiejscowiony pomiędzy domami (odległość od zabudowań to tylko 60 m) jest nieakceptowalny! Istnieją alternatywne rozwiązania dla planowanego przebiegu obwodnicy, wskazują na nie od lat protestujący mieszkańcy i mieszkanki, jednak są oni ignorowani przez rządzących. Wskazany przez organy państwa i samorządu argument niskiej ceny wariantu III (zielony) nie uwzględnia w rachunku kosztu ludzkiego życia i zdrowia. Nie wzięto pod uwagę, że zarówno emitowany hałas, jak i zanieczyszczenia dostające się do gleby oraz atmosfery będą bezpośrednio oddziaływały na mieszkańców i mieszkanki, co na pewno odbije się nie tylko na ich zdrowiu, ale także będzie zmuszało państwo do kolejnych wydatków związanych ze służbą zdrowia, bo to tam będą kierowali się ludzie, którzy narażeni na oddziaływanie obwodnicy będą mieli problemy z układem oddechowym, krwionośnym, immunologicznym czy nerwowym. Należy w tym miejscy zaznaczyć, że Komisja Europejska wezwała Państwo Polskie do zapewnienia zgodności z głównymi przepisami dyrektywy dotyczącej hałasu (dyrektywa 2002/49/WE) zgodnie, z którą musimy przyjąć plany działań dotyczących hałasu, o których w planowanym wariancie nie ma mowy. Jest to o tyle niepokojące, gdyż hałas w środowisku, powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, przemysł, budownictwo i inne rodzaje działalności, jest drugą - po zanieczyszczeniu powietrza - główną przyczyną przedwczesnych zgonów w UE.
Koło Warszawskie Partii Zieloni żąda przeprowadzenia wiarygodnych i rzetelnych badań naukowych oraz wykonania miarodajnej wielokryteriowej analizy oddziaływania inwestycji, która nie będzie opierała się wyłącznie na kryteriach ekonomicznych, ale przede wszystkim na kryterium społecznym i środowiskowym.
Jednocześnie Koło Warszawskie Partii Zieloni dziękuje osobom zaangażowanym w walkę z tą błędną inwestycją drogową i w obronie prawa obywateli do samostanowienia. Wspieramy je działając w duchu naszych haseł polityki ekologicznej, oraz solidaryzmu społecznego. Będziemy wspierać mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Wesoła i Sulejówka w dalszych zmaganiach o niepogarszanie warunków życia. Postulujemy bardziej demokratyczny i partycypacyjny proces ustalania przebiegu WOW, tak aby był on najmniej szkodliwy dla ludzi i zwierząt.
Koło warszawskie Partii Zieloni,
Warszawa, 30. stycznia 2019 roku

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...