28 sierpnia 2009

Spotkanie Polskiego Forum Społecznego ze związkami zawodowymi

Sekretarz generalny Zielonych 2004, Bartłomiej Kozek, wziął udział w konferencji "Polskie Forum Społeczne a związki zawodowe", która odbyła się 20 sierpnia w warszawskiej siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. "Potrzeba nam nowej umowy społecznej - między pracą, kapitałem i środowiskiem naturalnym, Zielonego Nowego Ładu" - powiedział.

Spotkanie organizacji społecznych i pracowniczych ma za zadanie stworzenie płaszczyzny do dyskusji nad alternatywnymi rozwiązaniami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi, służącymi modernizacji Polski w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Po moderowanej przez Ewę Ziółkowską (ATTAC Polska) i Andrzeja Ziemskiego (przewodniczący Stowarzyszenia Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”) głos w dyskusji zabrał Bartłomiej Kozek, który zadeklarował swoje wejście do Polskiego Forum Społecznego:

"O priorytetach tego rządu najlepiej świadczy fakt, że przy szalejących oszczędnościach budżetowych znalazł się dodatkowy miliard złotych na wojnę w Afganistanie, nie ma zaś pieniędzy na zwiększenie poziomu ulgi studenckiej w przewozach kolejowych, pojawiają się za to pomysły na likwidację rent wdowich. Pakiety antykryzysowe muszą zachowywać równowagę społeczną.

W wielu krajach Unii Europejskiej rośnie świadomość fiaska dotychczasowego modelu polityki gospodarczej. Pakiety antykryzysowe coraz częściej uwzględniają inwestycje w nowoczesne, zielone technologie. Zielony Nowy Ład, który jest w tym momencie najważniejszym postulatem Europejskiej Partii Zielonych (której Zieloni 2004 są członkinią) jest w tym momencie najbardziej postępową odpowiedzią na problemy współczesnego świata. Dla nas rozwój społeczny jest niezbywalnym elementem zrównoważonego rozwoju i nie zapominamy o tym. Potrzeba nam nowej umowy społecznej, gwarantującej równowagę między pracą, kapitałem a środowiskiem naturalnym. Rozwój bez oglądania się na ograniczenia ekosystemów wcześniej czy później się załamie.

Aktualnie najważniejszym wyzwaniem dla nas wszystkich jest poddanie krytycznej analizie raportu "Polska 2030", który dla ekipy Tuska ma stanowić legitymizację ich bezalternatywnej wizji rozwoju naszego kraju. Przez ten 400-stronnicowy dokument trudno się przebić, a jest to konieczne, bowiem ma on stanowić "kompas" dla kolejnych rządów i jest przesiąknięty neoliberalnym sposobem myślenia. Przykładem jest traktowanie w nim słowa "flexicurity" jako uelastycznienia rynku pracy przy jednoczesnej ambiwalencji wobec tworzenia systemu zabezpieczeń społecznych, który gwarantowałby równowagę między pracodawcą a pracownikiem. Również pomysł na to, by przedsiębiorcy mieli większy wpływ na szkolne programy nauczania (podczas gdy o analogicznym uprawnieniu dla związków zawodowych nie ma mowy) nie brzmi dobrze.

Możemy się różnić - ważne, byśmy zachowywali szacunek do swojej różnorodności, szukali punktów wspólnych i uczyli się zrozumienia naszych postulatów. Mam nadzieję, że zasady te urzeczywistnimy wspólnymi siłami w obrębie Polskiego Forum Społecznego."

Podczas dyskusji zgodzono się z zaproponowaną przez Kozka koniecznością dyskusji nad dokumentem "Polska 2030". Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, uznał z kolei edukację, ochronę zdrowia i ochronę środowiska za "triadę" kluczowych tematów, które powinny być istotne w przekazie związków zawodowych. Wacław Czerkawski, szef Związku Zawodowego Górników w Polsce, przypomniał o wspólnej konferencji Zielonych i ZZG na tematy energetyczne, która pokazała, że istnieje pole do współpracy i zrozumienia wzajemnych postulatów.

***

Zdjęcie i informacja ze strony ATTAC Polska:

20 sierpnia w Warszawie, w siedzibie OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), odbyła się debata pod nazwą: "Związki zawodowe a Polskie Forum Społeczne - jak wspólnie działać dla budowy społeczeństwa obywatelskiego".

Debata ta była kontynuacją czerwcowego spotkania inicjatywnego Forum, o którym pisaliśmy tutaj .

Tym razem doszło zaś do spotkania delegacji kilku związków zawodowych, również zainteresowanych ideą Forum Społecznego. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu i pomocy Andrzeja Radzikowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ (tutaj). Wśród referentów byli również: Wacław Czerkawski - wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Ryszard Prątkowski - związkowiec i działacz społeczny z Olsztyna. Poza nimi głos na temat Forum zabrał Sławomir Broniarz - przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Debatę i dyskusję poprowadziła Ewa Ziółkowska (przewodnicząca zarządu ATTAC) oraz Andrzej Ziemski (przewodniczący Stowarzyszenia Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”).

W spotkaniu wzięli także udział: Anna Osypiuk - Związek Nauczycielstwa Polskiego, oddział Praga Północ, Targówek, Białołęka, Ireneusz Bilewicz - Federacja Związków Zawodowych Chemików, Szklarzy i Ceramików w Polsce, Jan Budkiewicz - Federacja Związków Zawodowych Kultury i Sztuki, Janusz Stefańczyk - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, Jerzy Grabala - Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce. Poza reprezentantami związków zobaczyć można było również działaczy kilku stowarzyszeń i Zielonych (Bartłomiej Kozek, sekretarz partii Zielonych 2004) oraz media, w tym: "Przegląd Socjalistyczny", "Nowy Tygodnik Popularny" i dziennikarzy biura prasowego OPZZ.

Jak informuje portal OPZZ: "Nadrzędnym celem pierwszego spotkania było określenie zakresów tematycznych kolejnych paneli dyskusyjnych. Wśród propozycji znalazły się przede wszystkim te, będące w centrum zainteresowania związków zawodowych, a więc kwestie modelu społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, zjawisko dyskryminacji zawodowej i potencjalnych możliwości poszerzenia spektrum działań ruchu związkowego, w tym zmiany stereotypu „pracodawca wrogiem pracownika i vice versa”.

Poruszono także ważką kwestię antypracowniczego charakteru Konstytucji Europejskiej, która leży u podstaw prawnego usankcjonowania likwidacji polskich stoczni. (nie zgodziłem się z tymi tezami, prezentując stanowisko Europejskiej Partii Zielonych - przyp. BK.) Zastanawiano się nad możliwościami nadania kierunku rozwoju Unii Europejskiej ku koncepcji unii socjalnej.

Konferencjom tematycznym, z których pierwsza odbędzie się już w październiku i dotyczyć będzie rządowego raportu „Polska 2030”, przyświeca idea poszerzenia pola działania związków zawodowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Polskie Forum Społeczne pragną stworzyć platformę wolnej wymiany myśli i doświadczeń pracowników różnych branż, która jak w soczewce skupiać będzie wszystkie ważkie kwestie i bolączki współczesnego społeczeństwa.

Forum debaty publicznej ma w swym zamyśle ponadbranżowy charakter. Dyskusje ogólne działaczy związkowych i innych aktywistów będą swego rodzaju współczesną agorą, dającą możliwość zabierania głosu w kwestiach społecznych i obywatelskich. We współczesnej Polsce brakuje miejsca na tak otwartą dyskusję publiczną, gdzie do głosu mogłyby dojść alternatywne, czy wręcz niepopularne w kręgach neoliberalnych tezy.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...