9 kwietnia 2009

Polityka może być inna!

Poniżej tłumaczenie manifestu ideowego nowej siły na węgierskiej scenie politycznej, utożsamiającej się z pryncypiami zielonej polityki. Nazywa się ona "Polityka może być inna" i startuje w tegorocznych wyborach europarlamentarnych. Tworzą ją nie polityczni wyjadacze, ale ludzie pochodzący z ruchów ekologicznych, obrony praw człowieka i standardów socjalnych. Myślę, że zaprezentowane poniżej hasła są w dużej mierze adekwatne także na polskim podwórku. Zapraszam do lektury.

***

Nasze społeczeństwo pilnie potrzebuje odnowy. Węgry, Europa i świat mogą być znacznie bardziej przyjaznymi, lepszymi miejscami do życia. Stworzyliśmy naszą partię, ponieważ chcemy osiągnąć tę odnowę, opierającą się na zrównoważonym rozwoju, sprawiedliwości i uczestnictwie.

Pochodzimy z różnych środowisk, ale wszyscy pragniemy demokracji, sprawiedliwości społecznej i czystego środowiska. Wiemy, że polityka może być inna i udowodnimy to. Liczymy na każdą i każdego.

Dlaczego jesteśmy inni?

Nowe twarze - autentyczne głosy. Tą partią nie kierują politycy z recyklingu. To wspólna inicjatywa setek ludzi, którzy udowodnili swój profesjonalizm i osiągnięcia. Jesteśmy świadomymi obywatelami z jasną wizją zmiany w sprawach publicznych na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim.

Czyste ręce. Zamiast potężnych grup interesu reprezentujemy i liczymy na odpowiedzialne obywatelki i obywateli. W przeciwieństwie do pozostałych partii nasze finanse są transparentne. To, co posiadamy, to głównie zasługa naszych oddanych osób wspierających. To, co nabędziemy, nabędziemy w jasny i czysty sposób.

Dialog obywateli zamiast partyjnych monologów. Chcemy widzieć politykę, w której uczestniczą prawdziwi ludzi. Aktywnie poszukujemy Twojej wiedzy i Twojego zdania. Chcemy, by Twój głos był słyszany. Tak właśnie zaczęliśmy swoją działalność i w taki sposób funkcjonujemy. Tylko dialog może utrzymać politykę blisko ludzi.

Co sprawia, że nasze doświadczenie jest inne?

Utrata wiarygodności przez dzisiejszy proces demokratyczny zagraża podstawom społecznej solidarności i wierze ludzi w samą demokrację. Kiedy obywatele ignorują politykę, polityka ignoruje ludzi. Gospodarka trafia w sidła korupcji, kiedy godne życie staje się marzeniem dla coraz większych grup ludzi. Poziom nierówności jest nieakceptowalny, a ludzie nie mogą nadal być obciążani odpowiedzialnością. Wąskie grupy interesu łatwo biorą górę nad słabo reprezentowanym dobrem wspólnym, niszcząc środowisko wokół nas, zagrażając życiu przyszłych pokoleń.

Odnowa jest możliwa, jeśli rozpoznamy sytuację i uwierzymy, że możemy pracować na jej rzecz z innymi.

Jesteśmy przekonane i przekonani, że odnowa może być najlepiej osiągnięta przez położenie ufności w trzech podstawowych wartościach. Są to:

- Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność za środowisko dla przyszłych pokoleń i globalnych wyzwań ekologicznych
- Sprawiedliwość społeczna i integracja, a także poważne kroki przeciwko wykluczeniu przekazywanego z pokolenia na pokolenie
- Rzeczywista partycypacja i demokracja oparta na samostanowieniu, gdzie państwo jest odpowiedzialne, a obywatele czynnie uczestniczą w kształtowaniu jego polityki.

Wartości te są ze sobą nierozerwalnie powiązane.

W tym stuleciu koncept trwałości określa granice odpowiedzialnej polityki. Ludzkość wykorzystuję Ziemię znacząco bardziej, niż ma ona zdolność do regeneracji. Jeśli chcemy, by nasi następcy rodzili się na nadającej się do mieszkania planecie, musimy zmienić to tak szybko, jak tylko się da. Nie możemy uważać, że nic nie da się zrobić - Węgry są państwem członkowskim wiodącej potęgi gospodarczej świata, Unii Europejskiej, która daje wiele okazji do działania. Ekologiczna trwałość jest jednak nie do zrealizowania bez sprawiedliwości i społecznego zaangażowania. Związek między ekosystemem a społeczeństwem może być zrównoważony jedynie wtedy, gdy stosunki społeczne również takie są.

Większość kwestii politycznych to kwestie moralne. Kluczowym pytaniem jest to, w jaki sposób prowadzić sprawy publiczne zgodnie z indywidualną, ludzką godnością i wzajemną odpowiedzialnością, a także jak równomiernie dystrybuować dobra powstałe w wyniku takiej współpracy. Koncepcja sprawiedliwości jest niezmazywalna, nawet, jeśli słowo to zostało skazane na utratę wiarygodności z powodu jego nadużywania przez węgierskich polityków. W globalizującym się świecie relacje władzy między kapitałem a społeczeństwem rozwijają się w sposób, który różni się od znanych do tej pory. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest zatrzymanie procesów izolacji całych grup społecznych, a także powstrzymania dziedziczenia wykluczenia z pokolenia na pokolenie. Nie akceptujemy sytuacji, w której w dzisiejszych Węgrzech instytucje finansowane z podatków tego typu nierówności utrzymują, zamiast je redukować.

Instytucje demokratyczne muszą być na nowo zdobyte po to, byśmy mogły i mogli uczestniczyć w tworzeniu decyzji, które mają wpływ na nasz los. Jedynie wspólnota obywatelska, ludzi aktywnych i świadomych spraw publicznych może utrzymać kontrolę nad systemem przedstawicielskim i tym samym zapewnić, że decyzje podejmowane w ich imieniu naprawdę służą dobru wspólnemu - a tym samym sprawiedliwości i trwałości. Uczestnictwo nie jest jedynie narzędziem dobrego zarządzania, lecz celem, który pochodzi z ludzkiej potrzeby samostanowienia i daje wyjątkową, moralną wartość demokracji. Jesteśmy przekonani, że prawdziwą przyczyną wzrostu antydemokratycznych politycznych ekstremizmów jest utrata moralnej wiarygodności przez demokrację, a jedynym długofalowym lekarstwem na taką sytuację jest uczestnictwo.

Co możemy zmienić?

Naszym celem są Węgry...

- w których nasz dobrobyt nie jest gwarantowany przez dewastację środowiska i kosztem przyszłych pokoleń, ale bierze pod uwagę środowiskowe ograniczenia i współgra z procesami przyrodniczymi
- w których wszyscy obywatele - tak w miastach, jak i na wsi - mogą żyć w zdrowym, atrakcyjnym środowisku, i by było to możliwe także dla naszych następców
- które współpracują ze swymi sąsiadami, by chronić ludzi i przyrodę przed zanieczyszczeniami przekraczającymi granice, biorąc na siebie odpowiedzialną rolę szukania rozwiązań globalnych problemów ekologicznych
- w których wiemy co jemy i możemy być pewni wysokiej jakości żywności
- w których zarządzanie transportem i energią bierze pod uwagę odpowiedzialność za zdrowie i za przyszłość naszej planety
- które nie sprowadzają Unii Europejskiej do worka z subsydiami, ale traktują ją jako inicjatorkę i aktywnego gracza na rzecz sprawiedliwości i trwałości, tam, gdzie pojedyncze państwa nie wystarczą
- w których kładziemy kres biedzie nie do pogodzenia z ludzką godnością i zapobiegamy jej dziedziczeniu
- w których żadna grupa nie jest wykluczona ze świata pracy i współpracy społecznej
- w których każda i każdy ma dostęp do podstawowych potrzeb i do wysokiej jakości usług publicznych, w których każdy może korzystać z podstawowych zabezpieczeń oferowanych przez wspólnotę, a także ma szansę na rozwój własnej osobowości i uzdolnień
- w których miarą politycznego sukcesu nie jest jedynie wzrost PKB, ale sprawiedliwy podział wytworzonych dóbr
- w których podstawą poprawy jakości życia nie jest zwiększenie użycia surowców naturalnych, ale zwiększanie zatrudnienia i poprawa jakości zasobów ludzkich
- w których demokratyczna polityka to nie bój o władzę między niedostępnymi, zamkniętymi grupami, ale polega na przejrzystej debacie i procesie decyzyjnym, otwartym dla każdej i każdego
- w których gracze ekonomiczni konkurują ze sobą na podstawie sprawiedliwych i przewidywalnych reguł, które nie faworyzują nikogo
- w których rządzenie cechuje się transparentnością, odpowiedzialnością i myśleniem długofalowym, zamiast sieci tajemnic, braku kontroli, preferencyjnemu traktowaniu klienteli i pogoni za krótkofalowymi sukcesami
- w których pseudodebaty są zastępowane w sferze publicznej prawdziwymi dyskusjami na istotne kwestie
- gdzie demokraci z różnych barw politycznych solidarnie bronią podstawowych wolności, praw politycznych i instytucji publicznych, kiedy są one atakowane.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...