19 sierpnia 2017

Uwagi do projektu "uchwały antysmogowej"


Stanowisko Koła Warszawskiego Partii Zieloni ws. Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


Bardzo nas cieszy przygotowanie niniejszego projektu, co traktujemy jako pierwszy krok do opracowania kompleksowej strategii działań na rzecz ograniczenia na terenie Mazowsza powstawania zanieczyszczeń powodujących smog i osiągnięcia na terenie województwa mazowieckiego jakości powietrza spełniającej dopuszczalne normy. Szereg takich działań został omówiony w uzasadnieniu do projektu uchwały, w związku z czym przedkładamy nasze wnioski, licząc na ich rozpatrzenie. Za niezwykle pilne uważamy opracowanie kompleksowej strategii antysmogowej. Rozumiemy, że nie we wszystkich kwestiach decyzje leżą w gestii Zarządu Województwa Mazowieckiego, ale opracowanie takiej strategii wskaże innym organom władzy działania, jakie winny być pilnie podjęte.

Kompleksowa strategia antysmogowa powinna uwzględniać następujące zagadnienia:

 1. Obniżanie niskiej emisji – zakaz stosowania urządzeń na paliwo stałe o niskiej sprawności oraz zakaz używania paliw niskiej jakości, nakaz sukcesywnej wymiany starych niskosprawnych urządzeń na nowe, spełniające aktualne normy, oraz uzupełnianie instalacji urządzeniami wykorzystującymi OZE. Opracowanie odpowiednich systemów wsparcia (w procesie inwestycyjnym oraz wyrównujące ewentualny wzrost kosztów ogrzewania po modernizacji). Prowadzenie aktywnej polityki obniżającej zużycie energii z paliw kopalnych i biopaliw.
 2. Zrównoważony transport
  1. Transport publiczny - dostępny ekonomicznie (tani, docelowo bezpłatny) i fizycznie (bez barier, z dogodną siecią połączeń), uprzywilejowany w ruchu (w miastach buspasy, rozbudowa sieci transportu szynowego - tramwajów i kolejek podmiejskich), bezpieczny (kursujący również w nocy, z opcją zatrzymywania pomiędzy przystankami jak w krajach skandynawskich),
  2. ograniczanie transportu indywidualnego,
  3. zwiększanie liczby i długości tras rowerowych i bezpieczeństwa w ruchu rowerowym, zarówno dla rowerzystów jak i pieszych.
 3. Zachęcanie do doposażenia domów w OZE - stworzenie programów dostępnych dla domów wielorodzinnych.
 4. Zieleń - ochrona drzew, uwzględnianie w planach zagospodarowania i WZ odpowiedniego procentu powierzchni biologicznie czynnej, projektowanie i ochrona szpalerów drzew
  i opracowanie planów zadrzewiania.
 5. Objecie bezwzględną ochroną klinów napowietrzających w miastach.
 6. Regularne zmywanie wodą ulic miasta.
 7. Zarysowanie perspektywy dojścia do samowystarczalności energetycznej miast.
 8. Edukacyjne kampanie społeczne:
  1. rzetelne bieżące informacje o jakości powietrza,
  2. informacje o chorobach spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza,
  3. wskazywanie miejsc i sytuacji grożących narażeniem na smog (np. kierowcy samochodów),
  4. edukacja na temat zmniejszania zużycia energii, w tym poprzez termomodernizację,
  5. edukacja dot. metod przetwarzania energii, w tym porównanie procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych, biopaliw i OZE pod względem sprawności, efektywności i emisyjności.

Wnioski związane z uchwałą antysmogową i jej uzasadnieniem:

 1. Projekt niniejszej uchwały dotyczy redukcji niskiej emisji. Ten cel trudno jednak osiągnąć bez opracowania i wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego dla województwa mazowieckiego, uwzględniającej zalecenia UE, szczególnie w zakresie redukcji zapotrzebowania na energię, oraz zmniejszenia zużycia energii pochodzącej z przetwarzania paliw kopalnych i biopaliw. W uzasadnieniu do uchwały szeroko omawiana jest kwestia wymiany urządzeń niskosprawnych na urządzenia o wyższej sprawności, przy pewnym wsparciu ze środków publicznych. Nie ma natomiast żadnych informacji o promowaniu instalacji bezemisyjnych, wykorzystujących OZE, z których energia pozyskiwana jest bez generowania jakichkolwiek zanieczyszczeń i z tego powodu jej wykorzystanie winno być wspierane.
 2. W uzasadnieniu porównano koszty inwestycyjne tanich niskosprawnych urządzeń z kosztami urządzeń o wysokiej sprawności, natomiast brak analizy zmiany kosztów eksploatacyjnych po wymianie urządzeń i rodzaju paliwa na droższe. Wnioskujemy o pilne wykonanie analizy porównawczej kosztów eksploatacyjnych tanich urządzeń niskosprawnych oraz urządzeń spełniających wymogi uchwały. Jeżeli analiza wykaże wzrost kosztów ogrzewania dla gospodarstw domowych, wnioskujemy o przygotowanie programu niwelującego to zjawisko, czyli włączenia w proces modernizacji mechanizmów i działań pozwalających na redukcję zużycia energii do celów bytowych pochodzącej z przetwarzania paliw kopalnych i biopaliw (np., doposażenie w OZE, termomodernizacja, działania edukacyjne). Szczególną ochroną winny być objęte osoby żyjące na granicy i poniżej granicy ubóstwa. W wyniku modernizacji koszt ogrzewania 1 m² powierzchni powinien być równy, a najlepiej niższy niż przed modernizacją. Takie podejście będzie stanowiło ogromną zachętę do wymiany urządzeń dla właścicieli nieruchomości, co przyspieszy proces obniżania emisji.
 3. Wnioskujemy o określenie „ubóstwa energetycznego”, co pomoże opracować skuteczne programy wsparcia dla osób i rodzin ubogich. Pozwoli to na niwelowanie skutków wzrostu kosztów ogrzewania. Zamieszkiwanie w pomieszczeniach niedogrzanych może być przyczyną wielu chorób. Problem często dotyczy dzieci i osób starszych.
 4. W uzasadnieniu do uchwały pojawiło się stwierdzenie: w trzech największych miastach województwa, tj.: aglomeracji warszawskiej, Płocku i Radomiu (które mają rozwinięte sieci gazowe i ciepłownicze oraz środki finansowe, aby je dalej rozwijać).” Użycie w nim stwierdzenia „mają”, dodatkowo w kontekście rozbudowy sieci ciepłowniczych przez samorządy, wywołuje fałszywe przekonanie, iż w Warszawie sieć ciepłownicza jest własnością samorządu. Warszawska sieć ciepłownicza została sprzedana jako składnik majątku komunalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego SPEC w 2011 r. Obecnie w całości jest własnością zagranicznego koncernu. Dlatego propozycja rozbudowy tej sieci przy użyciu środków samorządu jest wielce kontrowersyjna. Wnioskujemy o wykonanie audytu skutków prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie w aspekcie możliwości prowadzenia polityki energetycznej i antysmogowej.

Uwagi do uchwały:
 1. Proponujemy, aby w § 3 przed kropką dopisać stwierdzenie, „a jeżeli nie da się ich ustalić, właściciel obiektu.” 
 2. Proponujemy, aby w § 4 dopisać punkt 5 w brzmieniu: „odpadów drewnianych zawierających substancje konserwujące oraz tworzyw sztucznych (plastików i gumy), wyrobów skórzanych.” Tworzywa sztuczne i lakierowane drewno w procesie spalania zanieczyszczają powietrze metalami ciężkimi, a także rakotwórczymi węglowodorami aromatycznymi, w tym benzo(a)pirenem. 
 3. W uchwale brakuje postanowień umożliwiających wprowadzenie okresowych zakazów stosowania kominków stanowiących uzupełniające źródło ciepła, w okresie występowania przekroczeń. Takie przepisy nie wymagałyby zamiany źródła, a jedynie rezygnacji z jego stosowania w sytuacji w której jakość powietrza jest zła. 
 4. Uchwala powinna wskazywać instrumenty zwiększania wśród mieszkanek i mieszkańców powszechnej świadomości skutków zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem i możliwe do podjęcia działania w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Ma to duże znaczenie m. in. w zakresie używania kominków w domach i mieszkaniach, które zanieczyszczają powietrze zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. 
 5. Wnioskujemy o stworzenie spójnego dla całego obszaru województwa systemu monitorowania jakości powietrza, co jest warunkiem kontroli przestrzegania postanowień niniejszej uchwały. Taki system winien być stworzony we współpracy z WIOŚ i gminami. 

Ze względu na bardzo duży poziom zanieczyszczeń powietrza na Mazowszu, jak i w całej Polsce, niezbędne jest podjecie natychmiastowych działań w celu zmniejszenia emisji. Działania proponowane w projekcie uchwały wpisują się w cel poprawy jakości powietrza. Istotne jest, aby w wyniku ich realizacji nie nastąpiły negatywne zjawiska społeczne tj. pogłębienie lub spowodowanie tzw. „ubóstwa energetycznego”. Dlatego ważne jest jak najszybsze opracowanie kompleksowej strategii antysmogowej, której celem oprócz zmniejszenia emisji powinno być obniżenie kosztów ogrzewania 1 m² powierzchni, oraz zmniejszenie zużycia energii z paliw kopalnych i biopaliw.

15 sierpnia 2017

Ratujmy kobiety! Zbiórka na pl. Konstytucji

Zapraszamy na zbiórkę podpisów pod projektem ustawy Komitetu Obywatelskiego Ratujmy Kobiety w ten czwartek od 17.30 na pl. Konstytucji. Wychodzimy na ulice Warszawy, aby każda osoba miała szansę podpisać się i tym samym wyrazić swoje poparcia dla pełni praw reprodukcyjnych dla kobiet w Polsce. Przyjdź, dowiedz się więcej złóż podpis!
Więcej o projekcie na stronie ratujmykobiety.org.pl

6 sierpnia 2017

Ratujmy kobiety!


Trwa zbieranie podpisów pod nowym projektem ustawy Ratujmy Kobiety. Potrzebujemy co najmniej 100 tysięcy podpisów, by wspólnie z innymi partiami i organizacjami wnieść do Sejmu ustawę, która zagwarantuje kobietom podstawowe prawa, w tym prawa reprodukcyjne, będące standardem w innych krajach Europy. Podpisy zbieramy do 10 października. Do dzieła!

JAK MOŻESZ POMÓC?

Wydrukuj kartę do zbi...erania podpisów i podpisz lub sam.a zbieraj, a następnie wyślij pocztą: http://partiazieloni.pl/wp-content/uploads/2017/08/Ratujmy-2017-karta.pdf
Sprawdź w kalendarium na stronie komitetu, gdzie i w jakich miastach będą zbierane podpisy: http://ratujmykobiety.org.pl/kalendarium/
W Warszawie szukajcie nas na Patelni, pl. Zamkowym i pl. Konstytucji. Będziemy na bieżąco informować o zbiórkach na FB https://www.facebook.com/zieloniwarszawa/
Udostępnij ten post oraz wszystkie związane ze zbiórką podpisów!

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.ratujmykobiety.org.pl/


1 sierpnia 2017

Powstanie Warszawskie - pamiętamy!


73 lata temu wybuchło powstanie warszawskie - najtragiczniejsze wydarzenie w historii Warszawy. Jego uczestnikom i uczestniczkom przyświecała nadzieja na odbudowę wolnej i demokratycznej Polski. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach, szczególnie wśród ludności cywilnej, kobiet mężczyzn i dzieci.

Rok temu warszawscy Zieloni sprzeciwiali się zawłaszczaniu pamięci o powstaniu przez skrajną prawicę oraz nacjonalistów - osoby, których ideologia doprowadziła do rzezi II wojny światowej. To przesłanie wciąż jest aktualne: http://partiazieloni.pl/1-sierpnia-powstanie-warszawskie-dla-nacjonalistow/

8 marca 2017

Jak dobrze rodzić w Warszawie

Stanowisko Rady Koła Warszawskiego Partii Zieloni w sprawie jakości opieki okołoporodowej w WarszawiePartia Zieloni od zawsze stała po stronie kobiet i ich praw. Ciąża i poród to czas wymagający szczególnej opieki, której zapewnienie jest obowiązkiem rządzących na szczeblu centralnym i lokalnym. Standard opieki zdrowotnej nie może być uzależniony od sytuacji ekonomicznej, miejsca zamieszkania i statusu społecznego kobiet. Nie może on zależeć również od światopoglądu personelu medycznego i osób w organach decyzyjnych.
Z oburzeniem przyjmujemy fakt, że w skład zespołu przy Ministerstwie Zdrowia, który ma opracować nowe standardy opieki okołoporodowej w Polsce, wszedł prof. Bogdan Chazan, były dyrektor Szpitala św. Rodziny w Warszawie. Stanowczo protestujemy przeciwko obecności w tym zespole osoby, która działa na rzecz ograniczania praw reprodukcyjnych kobiet.
Koło Warszawskie Partii Zieloni z niepokojem obserwuje też obecne realia opieki okołoporodowej w Warszawie i uważa za niezbędne podjęcie natychmiastowych kroków w celu poprawy sytuacji.
W szczególności postulujemy:
- wdrożenie obowiązujących Standardów Opieki Okołoporodowej we wszystkich warszawskich szpitalach oraz zapewnienie finansowania procesu ich wdrażania przez NFZ lub inne jednostki finansujące szpitale;
- zapewnienie ciężarnym niezbędnych badań i opieki w ramach świadczeń; finansowanych przez państwo we wszystkich lokalnych ośrodkach opieki zdrowotnej, tak aby można je było wykonać jak najbliżej miejsca zamieszkania w najbliższym możliwym terminie;
- podmiotowe traktowanie osób rodzących i poszanowania ich woli co do przebiegu i miejsca porodu, w tym umożliwienie obecności więcej niż jednej osobie towarzyszącej podczas porodu;
- wspieranie porodów fizjologicznych, jako najbardziej korzystnych dla matek i dzieci; szczególnie domagamy się wspierania edukacji w tym zakresie oraz zwiększenia liczby tzw. domów narodzin, w których położne samodzielnie sprawują opiekę nad kobietą w ciąży, podczas naturalnego porodu oraz w prawidłowo przebiegającym okresie poporodowym (obecnie w Warszawie funkcjonuje tylko jeden dom narodzin przy szpitalu św. Zofii);
- pokrywanie kosztów porodów domowych, w tym usług położnych w trakcie porodów domowych; obecnie osoby wybierające poród domowy muszą pokrywać wszystkie jego koszty, włącznie z wynagrodzeniem położnej;
- finansowanie doradztwa laktacyjnego (dotychczas dostępnego jedynie odpłatnie, pomimo istnienia wielu poradni laktacyjnych min. przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie), aby umożliwić kobietom przezwyciężanie trudności przy karmieniu piersią oraz promowanie tej formy karmienia dziecka także w praktyce pediatrycznej;
- wspieranie położnych jako grupy zawodowej, w tym godne płace oraz realistyczne minimalne normy zatrudnienia w publicznej służbie zdrowia, oraz jako opiekunek osób ciężarnych, których opieka często pozwala uniknąć medycznej interwencji;
- zwiększenie dostępności doul, które wspierają osoby ciężarne oraz matki po porodzie merytorycznie i psychicznie;
- finansowanie przez władze samorządowe specjalistycznych organizacji i stowarzyszeń w zakresie działań na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej w Warszawie;
- wspieranie edukacji okołoporodowej oraz upowszechnienie i udostępnienie przez władze lokalne przestrzeni na kluby mam, jako profilaktyki wykluczenia w okresie wczesnego macierzyństwa;
- bezpłatną i łatwo dostępną pomoc psychologiczna np.w sytuacji utraty dziecka, depresji okołoporodowej;
- kompleksową edukację mieszkanek i mieszkańców Warszawy na temat przysługujących im praw i obowiązków związanych z narodzinami dziecka oraz praw osób nieheteronormatywnych w ciąży.

4 lutego 2017

Zieloni przeciw zamachowi PiS na Warszawę

Stanowisko przewodniczących Koła Warszawskiego Partii Zieloni w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ustroju Warszawy.

Zapowiedziana przez Prawo i Sprawiedliwość nowelizacja ustroju Warszawy to przedsięwzięcie na ogromną skalę, które dotknie ponad 2,5 miliona osób mieszkających w mieście i 7 sąsiadujących powiatach. To m.in. zmiana granic miasta i sposobu podejmowania decyzji oraz niezliczona ilość konsekwencji administracyjnych i finansowych dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy oraz otaczających ją 32 gmin.

Takich decyzji nie można podejmować kierując się krótkoterminowym interesem politycznym, a wiele przemawia za tym, że takie właśnie są pobudki partii rządzącej. Złożenie projektu ustawy przez posłów skraca drogę legislacyjną, ale też pomija szerokie konsultacje społeczne oraz ocenę m.in. konsekwencji ekonomicznych projektu.

Lektura projektu nasuwa wiele uzasadnionych wątpliwości. Nie wiadomo dokładnie, jakie miałyby być kompetencje rady gminy Warszawa, która liczyłaby 31 radnych. Niezgodny z innymi regulacjami prawnymi jest pomysł, aby burmistrz (prezydent) stolicy był wybierany głosami mieszkańców gmin ościennych. Wiele niedogodności dla mieszkańców i mieszkanek stolicy spowoduje konieczność załatwiania różnych spraw na trzech poziomach: megapowiatu, gminy i dzielnicy. W projekcie brakuje regulacji dotyczących spraw finansowania nowego tworu administracyjnego.

Włączenie w obszar Warszawy 32 ościennych gmin spowoduje ogromne zmiany także dla 7 powiatów, z których te gminy zostaną wyrwane i pozostawione bez miast-siedzib starostw.

W samej aglomeracji wystąpią ogromne dysproporcje w zakresie reprezentowania mieszkańców – dzielnica licząca 200 tys. mieszkańców i miejscowość 10-tysięczna będą miały po jednym radnym. Interesy gmin ościennych różnią się od potrzeb dzielnic Warszawy – konflikty więc będą nieuniknione i zagrażające dużym inwestycjom infrastrukturalnym i komunikacyjnym.

Zapisana w propozycji PiS konieczność uzyskania podwójnej większości (nie tylko w liczbie głosów, ale również w liczbie reprezentowanych mieszkańców) grozi sparaliżowaniem Rady Warszawy. Zagrożone będą również dzielnice Warszawy, których kształt będzie mogła zmieniać rada gminy. Takie rozwiązanie może doprowadzić do szkodliwych i nieodpowiedzialnych manipulacji.

Sprzeciw wywołuje również model rozwoju miasta. “Rozlanie się” miasta może spowodować degradację terenów wiejskich, pogorszenie jakości przestrzeni miejskiej i dewastację środowiska.

Uzasadnione są obawy, że reforma spowoduje chaos oraz ogromne koszty administracyjne. związane z dostosowaniem instytucji samorządowych do nowych realiów. Wskazują na to doświadczenia sprzed 2002 r. i z okresu późniejszego, kiedy dostosowywanie urzędów i różnorodnych regulacji do nowego ustroju Warszawy trwało kilka lat.

Jako Zieloni chcemy dyskutować o ustroju Warszawy, ponieważ dostrzegamy niedoskonałości obecnego systemu zarządzania stolicą czy też problem zawyżania przez miasto dochodów całego województwa mazowieckiego. Domagamy się jednak wycofania propozycji zmiany ustroju Warszawy oraz rozpoczęcia dialogu ze społeczeństwem. Projekt reformy musi być poddany szerokim konsultacjom społecznym - z udziałem samorządowców-praktyków, naukowców, działaczy organizacji pozarządowych, partii politycznych oraz mieszkańców i mieszkanek Warszawy i powiatów, które dotknęłaby reforma.

Stanowczo sprzeciwiamy się planom Prawa i Sprawiedliwości podyktowanym własnym interesem politycznym
oraz sposobowi podejmowania decyzji dotyczących milionów ludzi bez konsultacji nimi. Warszawa nie może być traktowana jako instrument osiągania celów politycznych przez rządzących. To miejsce w którym żyjemy, o które dbamy i które służy społeczeństwu całego kraju. To nasze dobro wspólne, o które będziemy walczyć.

Aleksandra Kołeczek
Mateusz Urban
przewodniczący koła warszawskiego Partii Zieloni
4 lutego 2017 r.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...