22 maja 2014

Małgorzata Aulejtner: Podstawą Europy musi być solidarność

- Pracujesz jako pielęgniarka. Uważasz, że doświadczenia z tej pracy mogłyby Ci się przydać w Parlamencie Europejskim?

W pracy pielęgniarki spotykamy się coraz częściej z bezdomnością, ubóstwem, bezrobociem, przemocą w rodzinie – zagadnieniami, którymi powinna się zajmować Unia Europejska.

Komisja Europejska w kwestiach zdrowia i żywności mówi o równym dostępie do świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości. W jaki sposób w Polsce można zapewnić wysoką jakość usług medycznych, skoro brak pielęgniarek już dziś jest bardzo dotkliwym problemem? Nie bierze się on znikąd – jest związany z niechęcią do wykonywania zawodu obarczonego ogromną odpowiedzialnością, a jednocześnie nisko płatnego – uposażenia pielęgniarek w Polsce są wśród najniższych w krajach Unii Europejskiej. Mamy również najniższy w UE wskaźnik pielęgniarek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 5,4.

Biorąc pod uwagę dane demograficzne z Polski i państw unijnych (spadek urodzin i wydłużenie czasu życia) ważne jest określenie zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarek i położnych nie tylko na poziomie Polski, ale również w Unii Europejskiej.

- Czy środowiska pielęgniarskie śledzą pracę unijnych instytucji? W jaki sposób podejmowane tam decyzje wpływają na sytuację w polskim systemie ochrony zdrowia?

W naszej pracy musimy znać pewne zapisy unijne, które mają wpływ na wykonywanie pracy w ochronie zdrowia. Dotyczą one m.in. wymagań stawianych w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE i w Polsce, dyrektywy dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitalnym i opieki zdrowotnej, dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych, ochrony środowiska, czasu pracy oraz jej bezpieczeństwa i higieny. W systemie ochrony zdrowia maja one istotne znaczenie, gdyż pozwalają nam pracować w bezpiecznym dla nas i pacjenta środowisku.

Patrząc na problemy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa w Europie oraz koniecznością zapewnienia osobom starszym wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej Unia Europejska powinna zająć się wprowadzeniem dyrektywy, której celem byłoby wzmocnienie pozycji pielęgniarek w systemach ochrony zdrowia poszczególnych państw członkowskich.

- Dlaczego wybrałaś Zielonych? W Polsce nie za często kojarzy się ich z kwestiami zdrowotnymi, chyba że z dbałością o czystą wodę czy powietrze...

Pielęgniarka ma za zadanie nie tylko wykonywać czynności pielęgniarskie, ale również diagnozować problemy zdrowotne pacjenta, problemy rodziny i środowiska, w którym żyje pacjent. Choroby nie biorą się same z siebie, na ich rozwój wpływ ma styl i jakość życia. Czysta woda, powietrze czy gleba, ale też jakość żywności są nie mniej ważne od zdrowego stylu życia.

Zieloni w swoim programie bardzo przywiązują wagę do problemów związanych z ochroną środowiska, bezpieczną żywnością wysokiej jakości, dbałością o godne warunki pracy, pracę dla młodych i politykę senioralną. Moje wyobrażenie zawodu pielęgniarki od zawsze kojarzy mi się z poszanowaniem praw człowieka.

Szanuję ludzi bez względu na płeć czy pochodzenie. W mojej pracy nie chcę i nie mogę różnicować pacjentów ze względu na ich przynależność do grup mniejszościowych. Wszelkie przejawy dyskryminacji są obce mojej naturze i wychowaniu. Hymn pielęgniarski w swoim ostatnim wersie mówi o służbie idei humanizmu – przyświeca mnie ta sama idea.

Zrównoważony rozwój jest od 1997 roku zasadą konstytucyjną, o czym chyba niewiele osób pamięta. Od zmian społecznych i gospodarczych przyjaznych dla środowiska i chroniących zasoby naturalne zależy dalszy rozwój człowieka.

- Jak wyobrażasz sobie solidarną Europę, o której mówią Zieloni?

Ujednolicenie standardów unijnych w zakresie prawa pracy w oparciu o Kartę Praw Podstawowych jest kluczowe dla rozwoju Europy. Nierówne traktowanie pracowników, obarczanie ich odpowiedzialnością za kryzys finansowy spowodowany przez banki, pogłębiające się bezrobocie i co za tym idzie wykluczenie społeczne cofają nas w rozwoju.

Godność, równość, solidarność i prawa obywateli muszą być priorytetem solidarnej Europy. W tych opisanych w Karcie Praw Podstawowych słowach mieszczą się wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej, zawarte w nich jest również prawo do ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego. Solidarna Europa to również – o czym nie powinniśmy zapominać – kontynent, troszczący się o prawa zwierząt.

Małgorzata Aulejtner
Lista nr 12, poz. nr 3

Małgorzata Aulejtner, pielęgniarka, działaczka związkowa, Sekretarz Komisji Rewizyjnej OZZPiP V kadencji, znalazła się na trzecim miejscu zielonej listy. Uważa, że w Polsce i w Unii Europejskiej konieczne jest zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. Jakość ochrony zdrowia powinna być priorytetem we wszystkich krajach UE. Jest przekonana, że wprowadzenie norm zatrudnienia dla pielęgniarek poprzez instytucje unijne zmniejszyłoby ryzyko zgonów i niepożądanych zdarzeń medycznych. Jest zwolenniczką podpisania Karty Praw Podstawowych w Polsce i stosowania jej w pełnym zakresie.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...