10 sierpnia 2010

Razem dla Brazylii, której chcemy

Program wyborczy kandydatki na prezydentkę w tegorocznych wyborach w Brazylii z ramienia Partii Zielonych, byłej ministry środowiska, Mariny Silvy.

Wezwanie do działania

Nadszedł czas by uwierzyć, że warto stworzyć ruch gwarantujący Brazylii postęp i wprowadzający w życie wszystko to, co nasze społeczeństwo nauczyło się przez ostatnie kilka dekad: życie w różnorodności, szukanie nowych dróg rozwiązywania problemów w duchu solidarności, działanie w obronie swych praw nawet pomimo oporu, akumulacja wiedzy dotyczącej poszukiwania nowych dróg generowania bogactwa, które nie są oparte na przywilejach i które nie skutkują niszczeniem niezrównanego, brazylijskiego dziedzictwa naturalnego.

Nadszedł czas dla wszystkich, chcących żyć w lepszym kraju, do odnalezienia nowych dróg w XXI wieku, zostawiając na boku błędy wieku XX, ucząc się z niego jak podnosić poprzeczkę zaangażowania, troski i odwagi, wiedzy i pasji, nauki i woli, realizmu i marzeń. Nadszedł czas, by wykorzystać wybory 2010 roku do otwarcia przestrzeni dla Brazylii naszych marzeń. Musimy otworzyć bramy dla uczestnictwa w życiu politycznym naszego kraju, dla szczęścia, motywacji, kreatywności i żywotności. Musimy przekroczyć ograniczenia, nakładane na nas przez brak hojności w interesach i zwyczajach grup politycznych, zadowalających się logiką władzy dla niej samej, nie mogących odpowiedzieć na wyzwania współczesności, widoczne szczególnie w problemach ekologicznych, stale podminowujących przyrodę i zagrażających człowiekowi. Moja kandydatura nie polega tylko na dyskusji o prezydenturze, to także wezwanie do połączenia naszej wiedzy i naszych sił wokół wspólnego celu stworzenia Brazylii naszych marzeń.

Najbardziej odczuwalnym dla mnie uczuciem, jako kandydatki na prezydentkę tej republiki, jest współtworzenie tego kreatywnego procesu, mając głębokie przekonanie, że ścieżka ta może nas zaprowadzić nas do lepszego miejsca, które jest otwarte dla nas wszystkich, w kształcie, o jakim każda i każdy z nas marzy. Prezentowany przeze mnie program jasno ustawia ramy tego projektu. Przed nami wiele celów, strategie do nich wiodące są kompleksowe, wiele jest pól do działania, ale trzeba zrozumieć, że ich pozostawienie w dotychczasowym stanie nie pozwoli zrealizować się naszym marzeniom: wysokiej jakości, powszechnej edukacji, opartego na nauce kształceniu od pierwszych chwil szkolnego życia, zdolności do proponowania badań i innowacji jako chleba powszedniego dla naszych dzieci i młodzieży.

Obrona środowiska w dniu dzisiejszym pozwala nam zrozumieć, jakie są pierwotne źródła obronności. W Brazylii, odpowiedzialne używanie bogatego dziedzictwa przyrodniczego jest kluczowe dla naszej przyszłości i nierozerwalnie związane z warunkami życia ludzi zamieszkujących nasz kraj. Dziedzictwo to oferuje nam materialną bazę dla przyszłego bogactwa, jednak tylko wtedy, gdy używana jest ona przy odpowiedniej wiedzy, a także stworzeniu kultury umiaru i inteligentnej gospodarki, by w ten sposób efektywnie stworzyć rozwój, gwarantujący wszystkim wysoką jakość życia. To dziedzictwo, które powinniśmy pozostawić naszym dzieciom.

Przystąpmy do dyskusji, udoskonalmy nasz postulaty, włączmy się do działania. Skonstruujmy Brazylię, o której wszyscy marzymy, razem!

Marina Silva

Sojusz na rzecz sprawiedliwej i zrównoważonej Brazylii

Jest wielu dobrych ludzi, poszukujących lepszych dróg troski o nasz kraj. Potrzeba nam świeżego spojrzenia, wzywającego do odpowiedzialnej konsumpcji. Społeczna integracja i życie w zgodzie ze środowiskiem nie są tylko tematami, ale rzeczywistymi celami i praktykami. Możliwe jest tworzenie bez niszczenia i konsumowanie bez bycia skonsumowanym. W ostatnich dwóch dekadach poprawiły się warunki życia Brazylijek i Brazylijczyków i pojawiło się wiele nowych możliwości. Jeśli chcemy z nich skorzystać, musimy robić więcej i lepiej. Musimy troszczyć się o naszą wodę, nasze lasy i nasze miasta. Musimy skończyć z marnotrawieniem produkcji żywności, zużywaniem energii, w budownictwie, usługach publicznych i innych sektorach. Czyniąc tak, będziemy mogli zaoferować wszystkim wyższą jakość życia.

Możemy odpowiedzialnie używać nasze naturalne bogactwo, gwarantując jakość życia naszym dzieciom, jak i przyszłym pokoleniom. Edukacja i innowacje stworzą podwaliny dla tej transformacji. Kreatywność, przedsiębiorczość i społeczno-ekologiczna różnorodność mogą zapewnić podstawy wzrostowi. By zrealizować ten sen, musimy na nowo przemyśleć sposób, w jaki uprawia się politykę. Nasze postulaty muszą znaleźć oparcie w wartościach i zasadach, kładących na przedzie interes publiczny, przejrzystość i udział naszych obywatelek i obywateli w centrum podejmowanych decyzji, ich planach i działaniach. Razem - dla Brazylii, jakiej pragniemy.

1. Zasady ogólne

Społeczeństwo obywatelskie i siły gospodarcze rozwinęły się w istotny sposób wraz z demokratyzacją. Państwo brazylijskie nie zawsze nadąża za tą ewolucją. To ważne, byśmy byli bardziej efektywni, zapobiegali szkodliwym działaniom oraz mobilizowali siły kreatywności i przedsiębiorczości Brazylijek i Brazylijczyków. Musimy stworzyć środowisko, które pozwoli na zamanifestowanie się tej energii, gwarantując spełnienie ekonomiczne i społeczne w celu wyższej jakości życia, bez niszczenia naszych cennych surowców naturalnych. Kraj potrzebuje kogoś więcej niż menedżera, potrzebuje osoby zaufania publicznego: kogoś zdolnego do odważnego działania dziś, mając zarazem w tyle głowy przyszłe pokolenia. Kogoś, kto stworzy długofalowy projekt polityczny w świecie krótkich terminów, bardziej niż krótkotrwałe projekty mające na celu wydłużenie kadencji.

Zrównoważony rozwój daje szansę na poprawę jakości życia dla wszystkich, dziś i na przyszłość. W Brazylii idea postępu łączy się z przekonaniem o nieograniczonym wzroście gospodarczym, co symbolizować ma wzrost siły nabywczej i inwestycje infrastrukturalne, takie jak drogi, szkoły i szpitale. Niewątpliwie są one ważne, jednak równie ważne, by zdać sobie sprawę, że bardziej prosperującymi społeczeństwami będą te, które decydują się inwestować w swoje mieszkanki i mieszkańców, ceniąc i szanując zasoby naturalne, podtrzymujące zdrowe życie.

Państwo powinno utrzymywać bliski kontakt ze swymi obywatelkami i obywatelami i kierować się zadami zbieżnymi z interesem publicznym. Wymaga to nowego podejścia do rządzenia, integrującego różne sfery polityki i inspirującego do nowego stylu przywództwa. Musimy skończyć z obecną strukturą polityczną, będącą wrażliwą na nepotyzm i stawanie się łupem partii politycznych.

Pewne ogólne i daleko idące cele muszą być poddane stałej obserwacji:
a) Nowe podejście do tworzenia projektów politycznych
b) równe szanse
c) zrównoważony rozwój

2. Dyrektywy programowe

Poniższe zasady stanowią podstawę i wskazówki dla naszej polityki:
a) Polityka oparta na zasadach i wartościach
b) Edukacja przez całe życie i odpowiednia dla potrzeb naszych czasów
c) Promowanie zrównoważonej ekonomii
d) Trzecia generacja programów socjalnych
e) Zdrowie, jakość i dobrostan życia Brazylijek i Brazylijczyków
f) Docenianie różnorodności społeczno-kulturowej i biologicznej
g) Polityka zagraniczna XXI wieku

Oto tematy i związane z nimi zobowiązania, które stanowią bazę dla proponowanego programu rządowego.

Polityka oparta na zasadach i wartościach

Mamy do czynienia z systemem politycznym, rzadko kiedy będącym transparentnym, nie docenia zasług, pozostaje odseparowany od interesu publicznego i potrafi nawet zapobiegać wprowadzaniu przez wybranego prezydenta programu, dzięki któremu zdobył on urząd. Proces ten doprowadził do poważnych nadużyć i skandali, takich jak "plan mansalao", mający na celu reelekcję pozostającego u władzy rządu. Potrzeba nam nowych praktyk w polityce:

a) Działania oparte na wartościach i zasadach
- Oszczędność i spójność w wydawaniu publicznych pieniędzy. Kreatywność i odwaga w tworzeniu wizji. Publiczny grosz jest święty
- Równowaga i harmonia w celu współistnienia w różnorodności
- Wizja procesów, siły i kompetencji gwarantujących wydajność i pożądane rezultaty w zaspokajaniu publicznych interesów
- Odpowiedzialność jako podstawowa wartość zrównoważonego rozwoju
- Ekspansja demokratycznych swobód, podstawowego czynnika rozwoju
- Solidarność, emancypacja i autonomia jako naczelne zasady demokracji
- Dialog jako podstawowa praktyka na wszystkich szczeblach refleksji, podejmowania decyzji i działań służących dobru publicznemu
b) Społeczna kontrola sektora publicznego
c) Zwiększony udział w życiu demokratycznym
d) Przejrzystość i wolny dostęp do informacji
e) Walka z korupcją
f) Skupienie się na rezultatach
g) Profesjonalizm administracji publicznej
h) Nowy Pakt Federalny

Edukacja oparta na wiedzy o naszym społeczeństwie

Nie podlegające dyskusji jest dla nas budowanie mostów między Brazylią teraźniejszości i przyszłości za pomocą wysokiej jakości edukacji. Tworzenie obywatelek i obywateli zaangażowanych w oparte na solidarności życie publiczne, przygotowanych na wyzwania społeczności, kładącej większy niż kiedykolwiek nacisk na informację i wiedzę jest dla nas kluczowe. Poważne i pilne wysiłki będą konieczne do zmierzenia się z wyzwaniem braku wykwalifikowanej siły roboczej w strategicznych sektorach, charakteryzujących się brakami w kapitale ludzkim. Przezwyciężenie tego problemu będzie wymagać intensywnych inwestycji na wszystkich poziomach formalnej edukacji, szczególnie w zdolnościach technicznych i technologii, w celu zwiększenia dostępu do rozwijających się technologii i stworzenia zachęt do rozwoju innych dziedzin nauki.

a) Stworzenie Narodowego Systemu Edukacyjnego
b) Uczynienie edukacji priorytetem politycznym i budżetowym
c) Promowanie rozwoju wiedzy i dostosowywanie treści i metod ich zdobywania.
d) Skupienie się na edukacji przedszkolnej we współpracy z instytucjami zdrowotnymi i socjalnymi
e) Poprawa jakości edukacji podstawowej tak, by dostosować ją do wieku osób uczących się
f) Promocja edukacji zintegrowanej
g) Całościowe ujęcie praw zbiorowych i docenienie różnorodności społeczno-kulturowej i biologicznej
h) Inwestycje w szkolnictwo średnie i techniczne
i) Inwestycje w infrastrukturę kapitału ludzkiego
j) Rozwój szkolnictwa wyższego i produkcji naukowej

Zrównoważona gospodarka

Świat coraz częściej kwestionuje dotychczasowe paradygmaty ekonomiczne i standardową kulturę polityczną. Globalny kryzys ekologiczny, najbardziej widoczny w zmianach klimatu, stanowi realne, poważne zagrożenie dla naszego potencjału rozwojowego. Brazylia znajduje się w uprzywilejowanej pozycji, by skonfrontować się z tymi wielkimi wyzwaniami. Mieści się w niej istotna część globalnej bioróżnorodności i istniejącej na planecie wody pitnej, spora ilość ziemi nadającej się do uprawy, olbrzymia różnorodność społeczno-kulturowa, kreatywność i bogactwo naturalnej rzeźby terenu, które będą kluczowe dla zachowania czynników przyrodniczych, odgrywających rolę w naszym rozwoju. Zrównoważona ekonomia wymaga spójnych polityk, mających na celu złagodzenie gwałtownych zmian w przepływie dóbr i zmian cen. Ponadto rozwój zrównoważonej gospodarki musi być związany z promowaniem nowych technologii, emitujących niskie poziomy dwutlenku węgla i zapewniających trwałość wysokiej jakości życia dla wszystkich. Cele te mogą być osiągnięte tylko poprzez powiązane ze sobą kroki, pozwalające nam ruszyć w stronę ekonomii, łączącej nasz kapitał i inwestycje z czynnikami kluczowymi dla zrównoważonego rozwoju.

a) Utrzymanie struktury, utrzymującej i podtrzymującej naszą politykę makroekonomiczną
b) Redukcja długu publicznego
c) Osiągnięcie sprawiedliwości w podatkach
d) Reformy zabezpieczeń społecznych
e) Budowa infrastruktury zrównoważonej gospodarki
f) Gotowość do goszczenia najważniejszych imprez globalnych, takich jak Mundial czy Olimpiada
g) Innowacje w tworzeniu dóbr i usług dla nowej ekonomii
h) Tworzenie zielonych miejsc pracy
i) Strategiczne użytkowanie naszych zasobów nieodnawialnych
j) Strategiczne użytkowanie naszych zasobów odnawialnych
k) Promowanie zrównoważonego rolnictwa
l) Wsparcie dla rodzinnych gospodarstw rolnych
m) Wspieranie solidarności ekonomicznej
n) Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu

Trzecia generacja programów socjalnych

Nasz kraj uczynił wielki krok naprzód jeśli chodzi o politykę społeczną w ostatnich latach, zwiększając wsparcie udzielane najuboższym (co symbolizuje program Cestas Basicas, wręczające podstawowe, potrzebne rodzinom do życia produkty w cotygodniowych odstępach). Nastąpiła także ewolucja w drugiej generacji działań socjalnych z mniej paternalistycznymi formami wsparcia w wypadkach ekstremalnej biedy, z wypłatami pieniężnymi bezpośrednio do potrzebujących (jak w wypadku Bolsa Familia - warunkowych transferów pieniężnych). Potrzeba teraz stworzyć trzecią generację proaktywnych programów społecznych, opierających się na już istniejących pomysłach, odpowiednich jednak dla różnych potrzeb. Celem jest zwycięstwo nad biedą poprzed wspieranie dostępu jednostek i rodzin do szans, pozwalających im na integrację i na ich pozytywny i produktywny wkład do społeczeństwa.

a) Konsolidacja i wzmocnienie dobrych praktyk związanych z obecnymi programami socjalnymi i polityką społeczną

b) Rozwój i poprawa koordynacji programów socjalnych zajmujących się likwidacją biedy
c) Inwestycje w indywidualne i rodzinne wysiłki na rzecz wychodzenia z ubóstwa
d) Rozróżnienie między produkcją i ofertą programów społecznych a rozpoznaniem osób korzystających z tych świadczeń
e) Gwarantowanie dostępności, zintegrowania i implementacji polityk społecznych zorientowanych na dostarczanie dóbr, wsparcie społeczne i zdrowotne, edukację, kulturę i zatrudnienie, mieszkalnictwo, planowanie przestrzenne i higienę
f) Priorytet dla zdobywania wiedzy
g) Rozwój przedsiębiorczości jako strategia na przezwyciężanie biedy
h) Poszukiwanie możliwości i wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego
i) Stworzenie sieci osób pracujących w Rozwoju Rodziny (ADF)
j) Plan Rozwoju Rodziny

Zdrowie, jakość życia i dobrostan Brazylijek i Brazylijczyków


Brazylię zamieszkuje ponad 191 milionów osób (w 5.565 gminach), mieszkających w różnorodnych biomach i w różny sposób zajmujących ziemię. Dziś spora część ludności Brazylii żyje w miastach, a kraj przeszedł przez ważną przemianę demograficzną, mając dziś dużą ilość osób młodych, stabilny wzrost i pozytywne tendencje w kwestii długości życia. Zmiana ta wpływa na wiele sposobów na życie społeczne, i zarazem na działania publiczne, związane promocją zdrowia i zdrowego życia miejskiego. Miasta są domem dla większości Brazylijek i Brazylijczyków. Od megamiast do powstających aglomeracji miejskich, widzimy współistnienie przeciwstawnych rzeczywistości: bogactwa i biedy, otwartości i wykluczenia, uczestnictwa i marginalizacji. Kwestie życia miejskiego muszą być brane pod uwagę w powiązaniu z krótko-, średnio- i długookresowymi strategiami Brazylii.


Podstawowym celem musi być rozwiązanie problemu braku kanalizacji i mieszkań, a także poprawa jakości rozwoju i planowania miast za pomocą działań, gwarantujących odpowiednie zasoby samorządom, tak, by mogły one w odpowiedni sposób finansować lokalny rozwój urbanistyczny. Rząd federalny ma istotną rolę w tworzeniu polityki i działania integrującego i wyrażającego promowanie rozwoju ludzkiego i prowadzi do poprawy jakości życia mieszkanek i mieszkańców ich kraju.


a) Uznanie zdrowia i jakości życia za podstawowe wartości

b) Promocja zdrowia w wymiarze interdyscyplinarnym
c) Rozwój i poprawa jakości podstawowych usług medycznych
d) Wzmocnienie sieci zajmujących się zdrowiem rodzinnym
e) Wsparcie finansowe dla zdecentralizowanego systemu publicznej ochrony zdrowia (SUS)
f) Regulacje systemu ubezpieczeń medycznych (saude suplementar)
g) Zwiększenie dostępów i produkcji produktów farmaceutycznych
f) Rozpoznanie i promowanie różnorodnych, istniejących w Brazylii, stylów życia
i) Promowanie zdrowych, demokratycznych i bezpiecznych miast
j) Uczynienie z kwestii miejskich i jakości środowiska długofalowej polityki publicznej
k) Działania na rzecz zapewniania podstawowej infrastruktury higienicznej zintegrowanej z odpowiednim mieszkalnictwem i poziomem jakości życia
l) Odpowiednia polityka odpadowa
m) Inwestycje w zdrowy i czysty transport miejski
n) Walka ze zmianami klimatycznymi i zapobieganie katastrofom naturalnym
o) Odbudowa systemu bezpieczeństwa publicznego
p) Zapewnienie narodowej obronności

Docenianie różnorodności społeczno-kulturowej i biologicznej


Różnorodność jest konieczna dla życia. Wprowadzenie jej do centrum polityki publicznej to inwestycja w podstawy demokracji i zrównoważonego rozwoju w Brazylii, tak jak nasz wyjątkowy wkład w równowagę procesów życiowych na tej planecie. Brazylia nazywana jest niezwykle różnorodną ze względu na naszą niesamowitą bioróżnorodność, wielkie zróżnicowanie ekosystemów, ale powinna być znana również ze swej niezwykłej różnorodności społecznej. By osiągnąć sprawiedliwą i demokratyczną Brazylię, musimy brać pod uwagę istnienie wielu ludzi, kultur, sposobów zachowania i potrzeb, pozostających we własnej rzeczywistości i kontekście. Wymaga to państwa, które zamiast generalizować w swoim działaniu tworzy struktury przystosowane do szanowania tych różnic.


a) Wprowadzenie Narodowego Programu dla Rdzennej Ludności i Społeczności

b) Rozszerzanie i intensyfikacja komercyjnego promowania produktów naszej różnorodności społecznej
c) Rozpoznanie i akceptacja dla różnorodnych form ekspresji artystycznej, charakteryzujących naszą bogatą kulturę
d) Gwarancje wytyczenia terenów należących do ludności rdzennej i pomoc w osiągnięciu przez nią autonomicznego rozwoju
e) Prawne rozpoznanie "quilombos" (dawnych osiedli zbiegłych niewolników) i wsparcie dla rozwoju tych terytoriów
f) Walka ze wszelkimi formami dyskryminacji: etnicznej, rasowej, religijnej, ze względu na orientację seksualną i innych
g) Docenianie młodzieży i osób starszych
h) Multidyscyplinarne działanie w kwestiach ekologicznych

Polityka zagraniczna XXI wieku


Brazylijska polityka zagraniczna powinna opierać się na podstawowych zasadach, takich jak podtrzymywanie i promocja pokoju, który powinien być broniony i szanowany we wszystkich relacjach międzynarodowych. Jeśli oprzemy naszą politykę zagraniczną na solidnych podstawach, a nie tym, co wydaje się wygodne w krótkim okresie czasu, Brazylia będzie szanowana jako naród, który wspiera właściwe inicjatywy, świeci przykładem, co wzmacnia nasze możliwości perswazji i globalne wpływy.

a) Współpraca i solidarność
b) Legalność i demokracja
c) Zrównoważony rozwój
d) Pokój i prawa człowieka
e) Wolny handel

3. Zobowiązania kampanijne

Wybór prezydenta republiki jest jednym z najważniejszych momentów dla demokracji i powinien charakteryzować się uczciwą debatą na temat kraju i jego przyszłości. Kampania Mariny Silvy zobowiązuje się do następujących działań podczas kampanii wyborczej:

- Debaty o meritum - w tej kampanii, będziemy rozmawiać i proponować postulaty związane bezpośrednio z Brazylią, unikając sztuczek, bycia pustą opozycją i poszukiwania fałszywego kompromisu.
- Przejrzystość w zbieraniu i wydawaniu funduszy kampanijnych - fundraising i wydatki będą opublikowane w sieci podczas kampanii, mamy też zamiar ściśle trzymać się reguł Najwyższego Trybunału Wyborczego w tych kwestiach.
- Prowadzenie neutralnej dla środowiska kampanii - emisje gazów szklarniowych będą kalkulowane i publikowane w Internecie. Zamierzamy je spłacić poprzez ponowne zalesianie brazylijskich biomów.
- Obecność na jak największej ilości debat - wszelkie wysiłki poświęcone będą na rzecz udziału w dyskusjach z kandydatami biorącymi udział w wyścigu o prezydenturę.
- Unikanie brania udziału w jakimkolwiek typie ataku personalnego - nie będzie żadnych ataków ani osobistego urażania innych kandydatów, w tym poprzez wchodzenie w posiadanie jakichkolwiek informacji, które łamią demokratyczne prawo.

By przeczytać pełną wersję programu wyborczego, prosimy o odwiedziny oficjalnej strony kandydatki.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...