4 listopada 2009

Niemieccy Zieloni i wolność

Uzależnieni od wolności

Otwarte i wolne społeczeństwo

Nasz model społeczeństwa otwartego stanowi jedną z kluczowych kwestii w naszych przekonaniach zarówno dawniej, jak i dziś. Proponowaliśmy wiele rozwiązań umożliwiających świadomym obywatelkom i obywatelom życie bez lęku o inwigilację i z możliwością rozwijania swoich zdolności w wolnym i bezpiecznym społeczeństwie. Zamierzamy w ten sposób chronić ludzi przed ekscesami państwowych działań - co wpisuje się w nasze rozumienie wolnego i bezpiecznego świata. Musimy walczyć z terroryzmem i innymi formami przestępczości bez nieproporcjonalnego ograniczania obywatelskiego prawa do wolności. Prezentowaliśmy spójne koncepcje także i w tej dziedzinie. My, Zieloni, bronimy rządów prawa w wolnym społeczeństwie.

Ochrona sfery prywatnej i prasy

Jednym z przykładów tego sposobu myślenia to nasze monitorowanie i ograniczanie rosnących poziomów inwigilacji rozmów telefonicznych. Z sukcesem naciskaliśmy na to, by to sądy, by prezentowały szczegółowe uzasadnienie, limit czasowy i coroczny raport z orzekania o nadzorze telefonicznym. Domagaliśmy się w szczególności efektywnej ochrony poufnych rozmów. Wraz z 30 tysiącami obywatelek i obywateli walczymy przeciwko Aktowi Retencji Danych przed Federalnym Sądem Konstytucyjnym w Karlsruhe. Jesteśmy przekonani, że przepisy te łamią prawo człowieka do poufnego porozumiewania się i są nieodpowiednie jako instrument walki z poważną przestępczością.

W szczególności musimy chronić wolność prasy, co jest oczywiste w obliczu ostatnich spraw związanych z przeszukiwaniem redakcji i prywatnych mieszkań. Proponowaliśmy specjalne reguły chroniące środowiska dziennikarskie przed niesprawiedliwą inwigilacją państwową.

Wprowadzić ochronę danych do konstytucji

Wolność oznacza także prawo do determinowania sposobu używania własnych danych osobistych. Staje się to coraz trudniejsze, zarówno w naszych kontaktach z państwem, jak i w osobistym życiu. Jesteśmy filmowani/e w miejscach publicznych, informacje o naszych podróżach lotniczych trafiają do USA, nasze zakupy są dokumentowane w Internecie i w sklepach, istnieje prężny rynek naszych danych adresowych i telefonicznych, a nasze linie papilarne kodowane są w naszych paszportach.

Przygotowaliśmy projekt prawny, dotyczący ochrony danych i ich włączenia do Ustawy Zasadniczej. Jesteśmy przekonani, że nowoczesna ochrona danych musi towarzyszyć rozwojowi technologicznemu. Chcemy prawnego określenia, jakimi metodami działania mogą posługiwać się służby specjalne i policja. Na bazie naszych planów, Federalny Urzędnik Ochrony Danych powinien sprawdzać ich zgodność ze stanem faktycznym. Ostatnimi czasy okazało się, jak bardzo uboga jest ochrona pracownic i pracowników przeciwko szpiegowaniu w niektórych firmach. Nawet przed tymi skandalami wołaliśmy o legislację dotyczącą ochrony danych pracowniczych, aby zwiększyć możliwości menedżerów zajmujących ochroną danych w firmach i istotnie zwiększyć zakres kar.

Zapewnienie przejrzystości i zaangażowania

Wolność oznacza także możliwość aktywnego współtworzenia naszego społeczeństwa. Naszym projektem demokracji bezpośredniej usiłowaliśmy ponowić próbę zagwarantowania większego prawa do uczestnictwa w samej konstytucji. Nasze przepisy prawne umożliwiłyby na poziomie federalnym inicjatywy ustawodawcze, referendalne i same referenda. W poprzednim Bundestagu zostały one zablokowane przez CDU i CSU.

Jednym z ważnych warunków wolności jest przejrzystość. Osoby ujawniające szkody społeczne, takie jak korupcja, potrzebują specjalnej opieki. Sugerujemy wyjaśnienie niejasnych fragmentów niemieckiego kodeksu cywilnego w celu wzmocnienia odwagi cywilnej i ochrony osobom ujawniającym afery. Chcemy zredukować niesprawiedliwe wpływy na scenę polityczną poprzez wprowadzenie rejestru lobbystów i zwiększenie kar za przekupywanie osób zasiadających w parlamencie. Wierzymy także w konieczność ściślejszej kontroli służb specjalnych. Mając to na uwadze, wnieśliśmy projekt prawny zwiększający kompetencje parlamentarnych ciał nadzorczych.

Publiczne instytucje ogłaszające przetargi warte więcej niż 25 tysięcy euro powinny mieć dostęp do rejestrów korupcyjnych, by móc sprawdzić, którym firmom udowodniono pranie pieniędzy, korupcje, nadużycia zaufania i środków publicznych, nielegalne zatrudnianie, fałszerstwa bilansów itp. Chcemy promować te firmy, które potrafią udowodnić swą "czystość".

Walka o równe prawa trwa

Jakiekolwiek wykluczanie ludzi ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną, wiek, religię, światopogląd czy też niepełnosprawność stanowi jawny zamach na prawa obywatelskie. Właśnie dlatego walczymy z dyskryminacją - na poziomie krajowym i europejskim. Zielona grupa parlamentarna wzywała do nowego początku Urzędu Antydyskryminacyjnego rządu federalnego. Działaliśmy na rzecz likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. Naciskaliśmy na Wielką Koalicję na likwidację nierównego traktowania jednopłciowych związków partnerskich w wielu dziedzinach, z paroma sukcesami - od prawa spadkowego aż po wypłacanie odszkodowań. W dziedzinie federalnej służby cywilnej, niestety, Wolfgang Schauble, minister spraw wewnętrznych utrzymał twardy kurs względem gejów i lesbijek. Walka o równe prawa trwa.

Spójne działania w walce ze skrajnie prawicowym ekstremizmem

Neonaziści szerzą antydemokratyczną, nienawistną ideologię, zagrażają ludziom swą wielką brutalnością i tym samym stanowią zagrożenie dla naszej wolności. Musimy zwiększyć obronność naszej demokracji na skrajnie prawicowy ekstremizm. Po dziś dzień zielona grupa parlamentarna toczy tę walkę w skali całego kraju. Kontaktowaliśmy się z tymi, którzy padli ofiarą tego typu grup podczas wydarzeń, takich jak "Kultura młodzieżowa i skrajnie prawicowy ekstremizm" i "Czerwona kartka dla przemocy i nietolerancji na stadionach", jak również z inicjatywami i czołowymi graczami społeczeństwa obywatelskiego, promując dialog i łączenie sił.

Działaliśmy na rzecz ponadpartyjnego konsensusu wszystkich partii demokratycznych przeciwko ekstremizmowi skrajnej prawicy, co doprowadziło do pewnego sukcesu w formie międzypartyjnej uchwały potępiającej antysemityzm. Tak, gdzie to konieczne, państwo musi interweniować - to dzięki inicjatywie Zielonych zabroniono działalności nazistowskim organizacjom: szkoleniowej "Heimattreue Deutsche Jugend" i centrum "Collegium Humanum". Prewencja pozostaje jednak kluczowa. Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie sprawnie działającym grupom akcyjnym stałego finansowania ze środków federalnych. Udało się nam zapobiec obcięciu funduszy w tym obszarze jak do tej pory.

Kompetencje w społeczeństwie medialnym

W społeczeństwie medialnym wolność oznacza dostęp do różnorodnych źródeł informacji i udział w wielu formach komunikacji. Gry komputerowe nie zawsze są stratą czasu. Wręcz przeciwnie, tkwi w nich głęboki potencjał w przekazywaniu wiedzy i umiejętności obsługi komputera. Chcemy widzieć więcej dobrych gier na półkach. Właśnie dlatego postulowaliśmy przyznawanie grom wysokiej jakości specjalnych oznaczeń.

Społeczeństwo informacyjne i kompetencje w jego obrębie oznaczają bycie zdolnym do "wyjścia z sieci" raz na jakiś czas, szczególnie tyczy się to młodszego pokolenia. Ponad milion osób w Niemczech jest aktualnie uzależnionych od Internetu albo poważnie tym zjawiskiem zagrożonych. Odpowiednia edukacja medialna pomaga w uniknięciu uzależnienia. Nałóg internetowy może mieć wiele przyczyn. Jako Zieloni proponowaliśmy rozpoznanie uzależnienia od mediów jako osobnej jednostki psychologicznej. Działaliśmy też na rzecz promowania kompetencji medialnych wśród osób starszych, aby wzmocnić integrację tego pokolenia w obrębie społeczeństwa informacyjnego.

Wolność sztuki

Sztuka również wymaga wolności. Kultura potrzebuje przestrzeni do poszukiwania odpowiedzi na najbardziej podstawowe kwestie bez ciągłego lęku o ograniczenia finansowe. Co więcej, sztuka i kultura muszą być swobodnie dostępne dla każdej i każdego. W okresie 2005-2009 skupialiśmy naszą uwagę na poprawie sytuacji artystek/artystów i wszystkich pracujących w sektorze kulturalnym. Jesteśmy przekonani, że wolny dostęp do kultury nie powinien zależeć ani od zasobności portfela, ani na miejscu zamieszkania. Naciskaliśmy na poprawę finansowania i infrastruktury w tym zakresie, promowanie nauki przez całe życie, a także na projekt pilotażowy "Instrument dla każdego dziecka", realizowanego na szczeblu krajowym.

Konsekwentni w obronie praw człowieka

Dla wielu mniejszości i grup dyskryminowanych na świecie, wolność wiąże się z kwestią uniwersalnych praw człowieka. Obszar ten zawsze znajdował się w obrębie naszych działań. Grupa parlamentarna raz jeszcze pokazała swoje przywiązanie do nich poprzez rezolucję "Kamienie milowe zielonej polityki praw człowieka", przyjętej w 60. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Ban Ki-Moon, sekretarz generalny ONZ, wypowiedział się w sprawie potrzeby działań na rzecz zapewnienia praw człowieka. Jest to stwierdzenie właściwie we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. W minionych 4 latach zapewnialiśmy uwagę zaniedbanym kwestiom i grupom, takich jak Ujgurzy w Chinach, Romowie i Sinti w Europie, w Bundestagu. Poza tym zainicjowaliśmy inicjatywy mające na celu wzmocnienie praw człowieka i zapewnienie ich przestrzegania przez firmy. Wspieramy inicjatywy na rzecz praw uchodźców. Naciskamy na równe prawa i zakaz dyskryminacji, a także walczymy o prawa kobiet jako kluczowy komponent praw człowieka.

Nie ma pokoju bez wolności

Na poziomie globalnym wolność jest nierozerwalnie powiązana z bezpieczeństwem i pokojem. Każda/y, kto dąży do osiągnięcia wszystkich tych celów musi zbudować międzynarodowe zaufanie, naciskać na rozbrojenie i promować inicjatywy pokojowe. Nasza koncepcja pokoju i bezpieczeństwa wzywa Niemcy do pokazywania dobrego przykładu na poziomie pracy prewencyjnej w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów, jak również w kwestii promowania zaufania, rozbrojenia i międzynarodowych misji pokojowych.

Globalne bezpieczeństwo może być osiągnięte za pomocą globalnego rozbrojenia. Jeśli nie jesteśmy gotowi na jednostronne rozbrojenie, restrykcje w handlu bronią i uniwersalne rozwiązania, nie jesteśmy gotowi na kontrolowanie rozprzestrzeniania się broni atomowej, biologicznej, chemicznej i konwencjonalnej. Zielona grupa parlamentarna domagała się usunięcia amerykańskich głowic atomowych z niemieckiego terytorium. NATO musi zrezygnować z broni nuklearnej. Działaliśmy na rzecz szybkiego wprowadzenia zakazu bomb kasetowych, lepszego nadzoru nad eksportem broni, wzmocnieniu pomocy dla ofiar i zakazu amunicji ze zubożonym uranem. Zielona grupa parlamentarna naciskała na szybką ratyfikację i dalszy rozwój Traktatu o Siłach Konwencjonalnych w Europie. Jesteśmy przekonani do konieczności podpisania kolejnego antybalistycznego traktatu rakietowego.

Niemcy są trzecim największym światowym eksporterem broni. Wielka Koalicja promuje ten sektor, nawet na obszarach kryzysowych. To nieodpowiedzialne. Prezentowaliśmy pomysły na bardziej restrykcyjną i przejrzystą politykę eksportu broni, bez państwowych subsydiów. W ten sposób pragniemy wprowadzić zakaz eksportu do terytoriów ogarniętych konfliktami, ujawnić sprzedaż i pozwolić na jej monitorowanie przez parlament.

Kto naprawdę jest zainteresowany w "ryzykowaniu większej wolności" (kanclerz Merkel) musi obejść się bez służby wojskowej. Zielona grupa parlamentarna udowodniła, że niemiecka armia - Bundeswehra - może być ograniczona do 200 tysięcy osób bez jakiegokolwiek ograniczenia dla naszego bezpieczeństwa. Zamiast żołnierzy, potrzebujemy więcej dobrze wyszkolonych zasobów cywilnych i policyjnych na potrzeby międzynarodowych misji pokojowych, by konflikty rozwiązywać metodą pokojową, zamiast ich dalszego podsycania za pomocą eksportowania broni i agresywnej pozy.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...