3 listopada 2009

Niemieccy Zieloni i gospodarka

Zmieniamy kołnierzyki niebieskie w zielone - milion nowych miejsc pracy dzięki nowoczesnym inwestycjom

Biznes i świat finansów znajdują się w kryzysie. Zielona grupa w Bundestagu zauważyła ten fakt. Nasza koncepcja zrównoważonych inwestycji w klimat, edukację i sprawiedliwość społeczną ma na celu stworzenie miliona nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 4 lat. Zaprezentowaliśmy ideę Zielonego Nowego Ładu w celu osiągnięcia przełomu w polityce ekonomicznej, finansowej i społecznej. Potrzebujemy zmian - krótkoterminowe pakiety stymulacyjne proponowane przez rząd federalny to kropla w morzu potrzeb. Niemcy muszą wykorzystać obecny kryzys finansowy i gospodarczy do ekologicznej modernizacji.

Opracowaliśmy program społecznego i ekologicznego odrodzenia długo przed kryzysem - zieloną gospodarkę rynkową. Jego celem jest przejście do stylów życia i aktywności gospodarczych zgodnych ze środowiskiem. By osiągnąć ten cel, opieramy się zarówno na innowacyjnej mocy rynków, jak i na silnym państwie, wprowadzającym reguły socjalne i ekologiczne.

Zielona gospodarka rynkowa - społeczna sprawiedliwość, praca i ulga dla środowiska

Zielona gospodarka rynkowa promować będzie rozkwit sektora ekologicznego, a także wpływać na inne dziedziny gospodarki, tworząc większą sprawiedliwość społeczną i nowe, zrównoważone miejsca pracy. Dążymy do przyspieszenia inwestycji w edukację i ochronę zdrowia i zapewnienia rozwoju poprzez ulgi podatkowe, finansowanie nowych przedsiębiorstw i certyfikaty. Kryteria społeczne i ekologiczne powinny zachęcać małe i średnie przedsiębiorstwa korzystania z inicjatyw tworzonych przez państwo.

Zielona gospodarka rynkowa pomoże małym i średnim firmom. To właśnie tutaj publiczne fundusze w czasie kryzysu potrzebne są najbardziej. Chcemy wspierać inicjatywy przekonane do ekologicznej modernizacji, ochrony klimatu, energetyki odnawialnej i oszczędzania energii w regionach, w których operują. W parlamencie domagaliśmy się publicznego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowych inicjatyw, którego potrzebują do inwestowania i tworzenia miejsc pracy. Nowe miejsca pracy coraz częściej przybierają formę samozatrudnienia - chcemy promować tę nową kulturę pracy.

Zwiększyć uczciwą konkurencję, poszerzyć publiczną infrastrukturę

Zielona gospodarka rynkowa zwiększa wolność gospodarczą i prawo do samodeterminacji. Domagaliśmy się w Bundestagu większej konkurencji na rynkach: energetycznym, bankowym, transportowym, edukacyjnym i informatycznym. Linie kolejowe i przesyłowe sieci energetyczne powinny być w większości kontrolowane przez państwo. Długo domagaliśmy się ograniczenia nadmiernej biurokracji i szkodliwych dla środowiska subsydiów.

Zielona grupa parlamentarna działa na rzecz zwiększenia roli dóbr publicznych, takich jak edukacja, zdrowe środowisko i dostępność do usług publicznych, takich jak infrastruktura, sieci informatyczne i bezpieczeństwo socjalne. Wymaga to lepszego politycznego zarządzania, przejrzystości i demokratycznej kontroli. Zielona gospodarka rynkowa wspiera te miasta i inne jednostki samorządu, które same chcą zapewniać dostarczanie usług publicznych. Chcemy przemóc ich problemy finansowe wzmacniając ich podstawy poprzez ekonomiczny pakiet stymulacyjny. By zwiększyć stabilność i uczciwość lokalnych przychodów, chcemy ewolucji lokalnego modelu opodatkowania handlu w stronę lokalnego podatku od przedsiębiorstw. Opiekę zdrowotną i pielęgniarską uznajemy za dobre "koła zamachowe" nowych miejsc pracy, ze sporym potencjałem innowacyjnym.

Modernizacja przemysłu - innowacyjna i efektywna

Odnowa ekologiczna może być osiągnięta jedynie za pomocą współpracy z przemysłem. Produkcja przemysłowa jest podstawą naszej siły ekonomicznej i kluczem do jakiejkolwiek zrównoważonej transformacji. Zielona polityka przemysłowa zmierza w kierunku stworzenia rynków przyszłości poprzez nowe idee i efektywną produkcję w firmach - niezależnie od ich wielkości. W ten sposób zabezpieczyć można zrównoważone miejsca pracy sektorze samochodowym, energetycznym, inżynieryjnym i chemicznym. Dążymy do polityki przemysłowej, umożliwiającej przekształcenie tradycyjnych "niebieskich kołnierzyków" w zielone. Kluczowym priorytetem jest tu promocja badań.

Ochrona inwestorów i stabilizacja rynków finansowych

Zielona gospodarka rynkowa oznacza również bardziej stabilne rynki finansowe. Domagaliśmy się w parlamencie stworzenia ogólnoeuropejskiego podatku od obrotów finansowych, wymagającego solidarnych wkładów ze strony podmiotów najbardziej aktywnie uczestniczących w handlu na rynkach. Żaden produkt finansowy, ani też żaden gracz rynkowy czy państwo nie powinny móc uciec od nadzoru - to kluczowa zasada zielonej regulacji rynków finansowych. Przedstawiliśmy inicjatywy regulacji zarobków kierownictw firm i chroniących inwestorów. Zielona polityka w tym sektorze nie tylko zajmuje się samymi rynkami finansowymi, ale też dąży do stworzenia podstaw dla funkcjonującej, prawdziwej gospodarki i do ochrony miejsc pracy. Możemy spowolnić zmiany klimatyczne tylko wtedy, gdy będziemy przekierowywać fundusze z rynków finansowych w stronę efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej.

Wprowadzenie elastycznych restrykcji dotyczących publicznego zadłużenia

By umożliwić finansowanie politycznych idei, opracowaliśmy koncept elastycznych restrykcji publicznego zadłużenia (tzw. debt brake). Pozwala on na zadłużanie się w chwilach gospodarczego osłabienia, przy jednoczesnym zapewnianiu jego spłaty w okresie prosperity. Inwestycje, takie jak w edukację, mogą być finansowane przez dług, bowiem zawierają sobie zrównoważone korzyści dla przyszłych pokoleń.

Zmniejszanie obciążeń najsłabiej zarabiającym, uproszczenie prawa podatkowego

Zielona polityka fiskalna czyni system podatkowy mniej skomplikowanym i bardziej sprawiedliwym, opodatkowując dodatkowe dochody i obcinając subsydia. Propozycje, prezentowane przez nas w parlamencie, zawierają m.in. zwiększenie poziomu kwoty wolnej od podatku do 8,5 tysiąca euro, co zmniejszy obciążenie podatkowe najsłabiej zarabiających, ustandaryzowany limit 2 tysięcy euro na dozwolone odliczenia podatkowe, a także finansowane przez państwo konta emerytalne dla osób starszych. Opracowaliśmy też porozumienia o podziale wspólnego opodatkowania par na indywidualne rozliczanie się z fiskusem. Walczymy też o nowoczesny podatek spadkowy z większymi przychodami z indywidualnego bogactwa. Chcemy zwiększenia górnej stawki podatkowe do 45%, bez zwiększania presji fiskalnej na osoby średnio zarabiające. Jesteśmy bezkompromisowi w naszej walce z oszustwami podatkowymi i unikaniem płacenia podatków.

Równa płaca za równą płacę - równe szanse dla kobiet

Kobiety zarabiają przeciętnie 23% procent mniej niż mężczyźni w Niemczech. W mało którym kraju Unii Europejskiej różnice między płciami w tym zakresie są tak duże. W związku z obowiązkami rodzinnymi wiele kobiet pracuje na pół etatu, w słabo płatnych "zawodach kobiecych" albo wręcz pada ofiarą bezpośredniej dyskryminacji, np. płacowej. Mając to na uwadze Zielona grupa parlamentarna walczy o konkretne przepisy w tym zakresie w Akcie Antydyskryminacyjnym, aby kobiety nie musiały same pozywać własne firmy, w których pracują. Co więcej, działamy też na rzecz przepisów o płacy minimalnej, która chronić będzie pracownice i pracowników przed dumpingiem płacowym, a także na rzecz rewizji siatki płacowej w sektorze publicznym w celu zapewnienia większej równości genderowej.

Więcej kobiet w biznesie i na stanowiskach kierowniczych

Przygotowaliśmy wymagania, dotyczące urzeczywistnienia równych szans w sektorze prywatnym, wliczając w to kwestie indywidualnych planów rozwoju kariery i jasne kryteria przyjęć, szkoleń i awansu. Chcemy, by więcej kobiet decydowało się na założenie własnej działalności gospodarczej, a także zachęcać młode kobiety do zajmowania się tzw. "męskimi zawodami". Promowanie równości szans ma swoje podstawy w konstytucji - oznacza to, że rząd federalny musi zapewnić lepsze traktowanie w procesie nagradzania firm tym z nich, w których efektywnie wprowadzono działania w tym zakresie.

Opierając się na modelu norweskim, zaproponowaliśmy 40-procentową kwotę dla kobiet w ciałach nadzorczych przedsiębiorstw - by poprawić sytuację, odświeżyć te organy i zapewnić bardziej efektywny nadzór. Kryzys ujawnił, w jaki sposób szkodzi gospodarce powierzenie tych samych urzędów ciągle temu samemu kręgowi menedżerskiemu.

Praca - więcej i lepiej płatna!

Zaprezentowaliśmy w Bundestagu pomysły służące tworzeniu miejsc pracy, zapewnieniu większego bezpieczeństwa w dzisiejszym, coraz bardziej elastycznym modelu zatrudnienia i ochronie osób pracujących przed wyzyskiem i dumpingiem cenowym. Nasz progresywny model odciąża niskie dochody poprzez zmianę zakresu składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że pracownice i pracownicy mają większe dochody, a pracodawcy - niższe koszty pracy, co pozwoli im łatwiej zachowywać i tworzyć miejsca pracy. Proponowaliśmy działania, które zapewniłyby większą ochronę pracowników tymczasowych, a także pomysł na Komisję Płacy Minimalnej, która ustalałaby minimalną płacę i pozwalała na specyficzną jej wysokość w zależności od sektora i regionu. Nasze inicjatywy na rzecz społecznie sprawiedliwego rynku pracy i dostępu do szkoleń i treningu zawodowego, w szczególności dla osób długotrwale pozbawionych pracy, dają nowe perspektywy dla ludzi, których do tej pory jedynym miejscem były tak zwane "prace za 1 euro".

Poprawa bezpieczeństwa socjalnego dla samozatrudnionych

Nowe miejsca pracy coraz częściej przyjmują postać samozatrudnienia. Mając na uwadze, zamierzamy stworzyć nową kulturę osób, chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą i zredukować bariery biurokratyczne. Osób samozatrudnionych z niskimi dochodami często nie stać na prywatne ubezpieczenie, zatem przygotowaliśmy dla nich wolontaryjną ofertę członkostwa w systemie ubezpieczeń osób bezrobotnych. Pozwoliłoby to na zagwarantowanie im przystępnej cenowo opieki, szczególnie, jeśli nie mają one dochodu. Zapewnilibyśmy im także pozostanie w obrębie ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarskiego, a także - w miarę możliwości - w systemie emerytalnym, zmniejszając w ten sposób ich ryzyko inwestycyjne.

Odpowiednie finansowanie dla nowych projektów

Ludzie z pracą tymczasową często tracą swoje ubezpieczenie dla osób bezrobotnych. W wielu wypadkach nie otrzymują oni szansy na płacenie składek w tak długim okresie, by otrzymywać tego typu wypłaty. Chcemy to zmienić. Na bazie naszych propozycji każdy/a, kto płacił jakiekolwiek składki powinien otrzymywać ubezpieczenie dla osób bezrobotnych. Zaproponowaliśmy koncept Zielonego "finansowania pomostowego" zabezpieczającego ludzką egzystencję w okresie przejściowym, powinno to zagwarantować czas i przestrzeń do rozpoczęcia nowych inicjatyw albo odbycia szkoleń zawodowych. Będzie to z korzyścią nie tylko dla samozatrudnionych, ale też dla wszystkich pracujących w zawodach socjalnych i artystycznych, jak również w mediach, gdzie praca tymczasowa często jest normą.

Zapewnienie dostępu do rynku pracy osobom niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne powinny samodzielnie decydować o tym, w jaki sposób uczestniczą w świecie pracy - w "standardowym" rynku pracy, w przedsiębiorstwie integracyjnym czy też w rynku pracy chronionej. Nasze propozycje wspomaganego zatrudnienia zapewniają, że nawet osoby mające poważnie obniżony poziom sprawności mogłyby znaleźć pracę.

Nowe priorytety w rekonstrukcji Wschodu

Rekonstrukcja Wschodu nie oznacza w żadnym wypadku powielania błędów Zachodu. Potrzebujemy nowych priorytetów w promowaniu solidnego, autonomicznego rozwoju Niemiec Wschodnich. Fundusze z Paktu Solidarnościowego muszą być skierowane w edukację, badania i innowacyjność. Proponujemy zamianę grantów inwestycyjnych na granty innowacyjności, by lepiej promować nowe firmy i rozwój.

Fundusz Przyszłości zamiast prostych transferów

Zielony Fundusz Przyszłości powinien finansować pomysły na zachowanie i transformowanie jakości życia w trudnych czasach. Wraz z funduszem na "region energetyczny Niemcy Wschodnie" chcemy wspierać i integrować lokalne inicjatywy. Powinny one doprowadzić do zmniejszenie zależności tych obszarów od drogiego importu energii, promować lokalny przemysł energetyczny i zapewniać podstawy nowej siły ekonomicznej i technologicznej. Poprzez tego typu fundusz, zamiast prostych transferów, zamierzamy zabezpieczyć promocję rozwoju gospodarczego Niemiec Wschodnich pomimo zmniejszających się wypłat z Funduszu Solidarnościowego.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...