2 listopada 2009

Niemieccy Zieloni i emancypacyjna polityka społeczna

Tekst ten jest pierwszym z cyklu tłumaczeń dokumentów programowych, które na minione wybory do Bundestagu przygotował klub parlamentarny Zielonych/Sojuszu'90. Mam nadzieję, że dzięki tym tłumaczeniom łatwiej będzie zrozumieć, czym w praktyce jest zielonopolityczne pojmowanie takich wartości, jak zrównoważony rozwój, sprawiedliwość energetyczna, ekospołeczna gospodarka rynkowa czy też wolność.

***

Równe szanse dla wszystkich

Zielony dochód podstawowy gwarancją udziału w społeczeństwie

Ubóstwo to nie tylko kwestia pustego portfela - to także brak dostępu do możliwości rozwoju swoich zdolności oraz poczucie społecznego wykluczenia. Zielona polityka ma za swój cel gwarantować samodzielnie wybrany typ udziału w społeczeństwie i zabezpieczać ludzką egzystencję. Nasze pomysły nakierunkowane są na tych, o których często się zapomina - dzieci i młodzież z trudnych środowisk, ludzi poszukujących pracy i mających niskie zarobki, osoby niepełnosprawne i wymagające opieki.

Wierzymy, że wszyscy, którzy nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie, powinni/y otrzymywać dochód podstawowy, zapewniający możliwość realizacji ich potrzeb. Potrzeba nam też uczciwych płac minimalnych i promowania zatrudnienia. Wezwaliśmy rząd federalny do dostosowania poziomu zasiłków dla bezrobotnych. Sugerujemy zastąpienie dotychczasowej standardowej stawki 351 euro dla osoby dorosłej bez osób od niej uzależnionych nową, w wysokości 420 euro. Pomoc dla dzieci i młodzieży powinna być mierzona osobno i również

Skupić się na dzieciach

Nasza koncepcja podstawowego zasiłku wychowawczego czyni z dzieci główny cel naszego wsparcia. Podstawowa pomoc finansowa opierająca się na minimalnych wymaganiach socjokulturowych powinna przysługiwać każdemu dziecku. Proponujemy ustalenie jej miesięcznego zakresu na 330 euro. Ponieważ wszystkie dzieci są dla nas równie cenne, ale mają jednak różny poziom szans i możliwości na początku swojego życia, rodzice powinni płacić z tytułu tego zasiłku podatek, którego wysokość zależałaby od poziomu ich dochodów.

Ochrona osób starszych przed biedą

Chcemy chronić osoby starsze przed biedą, gwarantując ustawową minimalną emeryturę. Powinna ona być wypłacana wszystkim tym, którzy/które nie kwalifikują się do zapłaty odpowiedniej jej wysokości z powodu opieki nad dziećmi i osobami bliskimi, okresów pozostawania bez pracy lub też niskich dochodów. Mamy zamiar finansować emerytury tego typu poprzez podatki, co oznacza, że osoby bogatsze będą musiały poświęcić część swych zarobków, co jest kwestią uczciwości. Podstawowa emerytura musi pozwalać ludziom na czynny udział w życiu społecznym w swym "złotym wieku". Proponujemy utworzenie oszczędnościowych kont emerytalnych otwartych dla każdej/każdego, niezależnie od sposobu zatrudnienia czy też jego braku. Wkład do poziomu 3 tysięcy euro i wszystkie zyski z jego prowadzenia powinny być wolne od podatku.

Zapewnić możliwości dzieciom i młodzieży

Kto myśli poważnie o walce z nierównością szans i edukacyjnym wykluczeniem musi promować zindywidualizowany rozwój dzieci od najmłodszych lat, np. inwestować w ich edukację. Długo walczyliśmy o prawną możliwość całodziennej opieki nad dziećmi i edukacji dla dzieci od pierwszego roku życia wzwyż. Ofensywa jakościowa, z lepiej wytrenowanymi specjalist/k/ami i jednorodne standardy jakościowe są pilnie potrzebne.

Urzeczywistnienie prawa do szkolenia zawodowego

Dziesiątki tysięcy młodych ludzi poszukujących szkoleń nie otrzymuje ich, co jest olbrzymim marnotrawstwem. Chcemy wykorzystać przenaczaną corocznie na szkolenia sumę 4 miliardów euro na utworzenie centrów szkoleniowych. Powinny one uzupełniać ofertę przedsiębiorstw i szkół zawodowych - stąd "plus" w naszym koncepcie "DualPlus". System ten stworzyłby nowe miejsca szkoleń, niezależnie od sytuacji ekonomicznej.

Pakt dla studentów

Dzięki latom wyżu demograficznego i wzrostu udziału w populacji ludzi młodych kwalifikujących się na studia uniwersyteckie, mamy szansę na wyedukowanie wyraźnie wyższej ilości młodych ludzi. Mając to w pamięci, domagamy się, by Pakt Uniwersytecki pomiędzy rządem federalnym a landami został zmieniony w rzeczywisty "pakt dla studentów/studentek". Wymagać to będzie stworzenia i zapewnienia odpowiedniego finansowania dla większej ilości miejsc na uczelniach. Średnia w krajach OECD to 10,6 tysiąca euro, o 2/3 więcej, niż do tej pory zakontraktowały rząd federalny i rządy regionalne. Pracując nad wdrożeniem zasady "pieniądze idą za uczącym się", chcemy zapewnić, że wszystkie landy uczciwie uczestniczą w finansowaniu tego posunięcia.

Finansowanie edukacji naszym priorytetem - więcej kasy!

Jedynie co trzecia osoba kończąca szkołę planuje studia na uniwersytecie, co jest zdumiewająco niskim wskaźnikiem jak na kraj wysoko rozwinięty. Powodem jest system edukacyjny, który zamiast promować ludzi, dąży do odseparowania ich od siebie. W żadnym innym kraju postępy dziecka w nauce nie zależą tak bardzo od statusu jego rodziców jak w Niemczech, co skutkuje negatywnymi efektami tak dla niego, jak i dla całego społeczeństwa.

Właśnie dlatego finansowanie edukacji jest dla Zielonych priorytetem. Zamierzamy stopniowo przenosić część funduszy z "kasy solidarnościowej" związanej z transformacją Niemiec Wschodnich do "kasy edukacyjnej". Działamy na rzecz rzecz zniesienia zakazu współpracy rządu federalnego i landów w tej dziedzinie. Pozwoliłoby to na dalsze wzmacnianie programu szkół całodziennych, zainicjowanego przez koalicję SPD-Zieloni.

Żeby na studia było stać

Zielona wizja finansowania studentek i studentów znosi dotychczasową, zupełną ich zależność od dochodów rodziców i chce zapewnić każdej osobie studiującej min. 200 euro miesięcznie. Osoby studiujące z gospodarstw domowych o niskich dochodach otrzymałyby również bezzwrotny grant. Zamierzamy w ten sposób zlikwidować lęki młodych ludzi przed długami i zachęcić ich do studiowania.

Finansowanie edukacji osób dorosłych

Przygotowaliśmy także grant edukacyjny dla dorosłych, który zachęcałby do nauki przez całe życie. Koszty życia byłyby finansowane przez zindywidualizowaną mieszankę grantów i pożyczek, przyznawanych na okres szkolenia. Każda, chcąca podnieść swe kwalifikacje osoba powinna otrzymywać wsparcie, umożliwiające jej normalne życie w czasie pobierania nauki w formie grantu. Możemy w ten sposób wesprzeć osoby, które w młodości nie przechodziły płynnie z jednego szczebla edukacji na drugi. Federalna Agencja Zatrudnienia powinna przeznaczać połowę swoich funduszy treningowych na wsparcie dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Sprawiedliwa opieka zdrowotna - solidarność dla wszystkich: powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Dostęp do opieki zdrowotnej jest obecnie niesprawiedliwie dystrybuowany. Osoby wykluczone są częściej chore i umierają w młodszym wieku. Spowodowane jest to po części przez niedocieranie do nich działań profilaktycznych oferowanych przez firmy oferujące ubezpieczenia medyczne. Właśnie dlatego chcemy wspierać profilaktykę. Naszym celem jest promowanie prawa każdego dziecka do zdrowego rozwoju już od jego narodzin. Wszystkie jego czynniki składają się na projekt naszego prawa profilaktycznego. Gwarantuje ono przeznaczenie pół miliarda euro na profilaktykę w okresie młodości ze strony rządów: federalnego i regionalnych, agencji ubezpieczenia społecznego i prywatnych firm ubezpieczeniowych. Na szczeblu federalnym musimy ustalić przejrzyste cele profilaktyki i standardy jakościowe.

Obecny sposób finansowania publicznego ubezpieczenia jest niesprawiedliwy. Osoby z wyższymi dochodami i najlepszym zdrowiem mogą uciec od swoich obowiązków wobec społeczeństwa poprzez wykupienie ubezpieczenia prywatnego. Co więcej, wpłaty na ubezpieczenie publiczne pochodzą jedynie z zarobków, płac, emerytur i zasiłków dla bezrobotnych. Zyski inwestycyjne są z tego obowiązku zwolnione. Wypowiedzieliśmy się za powszechnym ubezpieczeniem medycznym i pielęgniarskim, finansowanym przez ogół społeczeństwa ze wszystkich form dochodu. Skończy to wreszcie z dwutorowym traktowaniem ludzi przez nasz system zdrowotny.

Wsparcie dla pielęgniarstwa

Każda i każdy, kto opiekuje się potrzebującymi bliskimi jednocześnie pracując potrzebuje wsparcia. Proponujemy trzymiesięczny okres opieki dla wszystkich zatrudnionych, którzy potrzebują zająć się krewnymi czy osobami zaprzyjaźnionymi, a także osobom umierającym. Podczas tego okresu nie mogłyby one być zwolnione z pracy, a po jego zakończeniu mogłyby wrócić do poprzedniego zajęcia.

Nowe kierunki w polityce narkotykowej

Wszelkie formy uzależnienia zasługują na naszą uwagę, czy chodzi tu o uzależnienie od legalnych/nielegalnych środków, czy też np. hazardu. Przygotowaliśmy rozbudowaną politykę narkotykową - racjonalną i opartą na ludzkich potrzebach. Propozycje grupy parlamentarnej zawierają m.in. prewencję alkoholową i marihuanową, jak również zapobieganie uzależnieniom od leków, większą ochronę przed biernym paleniem, a także możliwość używania cannabis dla celów medycznych.

Pole do integracji

Jednym z kluczowych dla sprawiedliwości społecznej obszarów jest integracja uchodźców i imigrantów. W różnorodnym społeczeństwie oznacza to promowanie równych praw udziału w nim dla wszystkich. W roku 2006 zaprezentowaliśmy "Potencjalnych Obywateli", naszą koncepcję integracyjną. Każdy/a powinien móc uczestniczyć w rozwoju naszego kraju. Zamiast polityki kryminalizacji, chcemy dyskutować na równych zasadach co społeczeństwo powinno robić w tej kwestii i co imigranci powinni wnieść dla równego udziału w życiu społecznym.

Wzmacnianie praw imigrantek i imigrantów

W tym samym czasie polityka Wielkiej Koalicji regularnie prowadziła do osłabiania praw imigranckich. W 2004 doprowadziliśmy do wprowadzenia kursów integracyjnych, ale rząd CDU/CSU-SPD drastycznie ograniczył ich finansowanie. Przygotowaliśmy prawo liberalizujące prawo naturalizacyjne, by pomóc ludziom w zidentyfikowaniu się z naszym państwem i społeczeństwem, ale rząd zaostrzył te przepisy jeszcze bardziej. W rezultacie znacząco spadła liczba imigrantek i imigrantów ubiegających się o obywatelstwo. Chcieliśmy dać im prawo do uczestnictwa w wyborach na poziomie lokalnym, poprawiając Akt Antydyskryminacyjny i dając prawo pobytu osobom zmuszonym do przymusowego małżeństwa - wszelkie tego typu inicjatywy zostały zablokowane przez Wielką Koalicję.

Prawa konsumenckie - nowa generacja praw obywatelskich

Zielona polityka wobec konsumentek i konsumentów dąży do osiągnięcia przejrzystości, prawa do samodeterminacji oraz ochrony słabszych graczy na rynku dóbr i usług. Konsumentki i konsumenci powinni cieszyć się prawem do wyboru. Jeśli nie jesteś dostatecznie poinformowany/a, możesz łatwo być oszukany/a - w banku, z telefonem czy w poczekalni.

Partie opozycyjne mogą naciskać, tak, jak pokazały przy okazji naszego projektu ustawy o prawach pasażerek i pasażerów. Nasze oświadczenia dotyczące inżynierii genetycznej, pestycydów i nadwagi wskazały rządowi federalnemu kierunek działania w polityce żywieniowej. Za pomocą Aktu Informacji Konsumenckiej zmusiliśmy Wielką Koalicję do wprowadzenia prawa do informacji w związku ze skandalem zepsutego mięsa. Z sukcesem domagaliśmy się kar za nieuczciwe reklamy. Także jednak i tutaj Wielka Koalicja blokowała innowacyjne rozwiązania.

W komisji żywności, rolnictwa i ochrony konsumenckiej działaliśmy aktywnie na rzecz lepszego finansowania centrów doradztwa konsumenckiego. Nasze apele o przyjazne ludziom zmiany w polityce zdrowotnej, cyfrowych prawach konsumenckich i większej ochrony konsumentek i konsumentów na rynkach finansowych odzwierciedlają nasze pomysły na zmodernizowany, ekospołeczny model gospodarczy. Nasze inicjatywy działają w kierunku wzrostu świadomości zarówno konsumentek i konsumentów, jak i przedsiębiorstw świadomymi swojej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska i klimatu, utrzymywania standardów socjalnych i zrównoważonej konsumpcji.

Praktyczne pomysły dla nowoczesnych konsumentek i konsumentów

Opracowaliśmy praktyczne rozwiązania dla dzisiejszych konsumentek i konsumentów. Chcemy powołania do życia niezależnych instytucji kontrolujących rynki finansowe i energetyczne, mające na celu monitoring rozwoju wypadków, dostarczanie informacji i arbitraż w wypadku konfliktów. Współdziałanie może pomóc konsumentkom i konsumentom w łączeniu sił przed sądami. Jeśli chodzi o żywność, chcemy sprawić, by informacje o poziomie tłuszczy, cukrów i soli były prezentowane na opakowaniach w formie sygnalizacji świetlnej. Informacje powinny pokazywać wpływ produktu zarówno na ludzi, jak i na środowisko.

Domagamy się standardów miejsca pracy i opieki socjalnej przyznawanych ludziom bez zmuszania ich do walki o nie przed sądem. Pacjentki/pacjenci oraz wszyscy potrzebujący opieki medycznej powinni móc znaleźć swoje prawa w osobnej ustawie. Chcemy też neutralnych rzeczniczek i rzeczników do wczesnego rozstrzygania spraw spornych.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...