16 stycznia 2013

Zieloni piszą, urzędnicy odpowiadają

Na początku stycznia wysłaliśmy do urzędu miasta protest przeciwko skróconemu terminowi konsultowania regulaminu gospodarki odpadami, domagając się przedłużenia konsultacji tak, aby wszyscy zainteresowani mogli w nich wziąć udział.

9 stycznia otrzymaliśmy odpowiedź z Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi. „Proszę wziąć zatem pod uwagę fakt, iż Miasto starało się i nadal stara się, stosownie do wyjątkowej sytuacji, w której się znalazło, prowadzić dialog społeczny” - zapewniają urzędnicy, wskazując na Marszałka Województwa Mazowieckiego jako stronę odpowiedzialną za ową „wyjątkową sytuację”.Tak się składa, że dzień wcześniej otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Tu z kolei urzędnicy zapewniają, że miasto mogło przeprowadzić konsultacje pomimo opóźnień, za które ostatecznie odpowiada ich zdaniem ustawodawca. Wskazują również na to, że zainteresowanie społeczne takimi konsultacjami jest istotnie spore: „O tym jak duża była potrzeba konsultacji dokumentu oraz jego korekty świadczy ilość uwag – do opublikowanego 18 kwietnia 2012 r. projektu wpłynęło blisko 600 opinii, zapisanych na ponad 400 stronach”.

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wiadomość z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie przedłużenia terminu konsultacji nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że właściwym w przedmiotowej sprawie jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Jednocześnie odnosząc się do przytoczonego uzasadnienia, że skrócenie terminu konsultacji regulaminu było podyktowane opóźnieniem uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 (WPGO 2012-2023), Departament Środowiska informuje, że treść projektu planu każdorazowo po wprowadzeniu zmian była publikowana na stronie Samorządu Województwa (www.mazovia.pl), a także indywidualnie konsultowana z przedstawicielami Urzędu m. st. Warszawy, a sam WPGO 2012-2023 został ostatecznie uchwalony 22 października 2012 roku. Natomiast dostosowanie regulaminów do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest tylko jednym z wielu elementów nowelizacji ustawy i dotyczy przede wszystkim regionalizacji i związanych z tym zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu ułatwienia zadania gminom, w WPGO 2012-2023 zamieszczono specjalny rozdział, którego treść zawiera informacje, które należy uwzględnić w planowaniu systemu gospodarki odpadami w gminie.

Poza tym należy zauważyć, że wszystkie samorządy z terenu województwa mazowieckiego były informowane na spotkaniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski o konieczności przygotowania uchwał w terminie, niezależnie od stanu zaawansowania prac nad WPGO 2012-2023. W tym celu zalecano przygotowanie projektów poszczególnych uchwał równolegle z opracowywanym WPGO, tak aby ewentualnie jedynie skorygować ich treść po uchwaleniu planu, a nie dopiero rozpoczynać prace.

W związku z tym, w gminach, w których prawidłowo rozplanowano prace nad poszczególnymi uchwałami dotyczącymi organizacji sytemu gospodarki odpadami, opóźnienie związane z uchwaleniem planu nie mogło mieć kluczowego wpływu na opóźnienia w opracowaniu regulaminów utrzymania czystości i porządku, czy pozostałych 6 obligatoryjnych uchwał.

Jednocześnie Departament Środowiska informuje, że głównym powodem uchwalenia WPGO 2012-2023 po terminie, była konieczność przeprowadzenia pełnej procedury opiniowania i konsultacji dokumentu. Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) termin na opracowanie planu wyniósł 6 miesięcy, przy ponad 4 miesięcznym terminie dwustopniowych konsultacji. Mimo braku zabezpieczenia przez ustawodawcę odpowiedniego okresu na rzetelne opracowanie i konsultacje planu, Zarząd Województwa Mazowieckiego przy opracowaniu przedmiotowego dokumentu dotrzymał ustawowych terminów przewidzianych na konsultacje z udziałem społeczeństwa (min. 21 dni), opiniowanie przez samorządy (2 miesiące) oraz pozostałe wymagane organy (1-2 miesiące). O tym jak duża była potrzeba konsultacji dokumentu oraz jego korekty świadczy ilość uwag – do opublikowanego 18 kwietnia 2012 r. projektu wpłynęło blisko 600 opinii, zapisanych na ponad 400 stronach.

Z poważaniem,
Magdalena Śladowska
Wydział Gospodarki Odpadami
Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie

Ksiądz wini pana, pan księdza... A może by tak politycy i urzędnicy wszelkich szczebli wyjaśnili to między sobą? Obywatelki i obywatele mają prawo wypowiedzieć się w sprawach, które ich dotyczą. A urzędnicy mają obowiązek to prawo chronić.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...