14 marca 2011

Zieloni ruszają... w Rwandzie


My, twórcy Demokratycznej Partii Zielonych Rwandy domagamy się, by nasz rząd działał w obrębie ograniczeń, zarysowanych w konstytucji Republiki Rwandy.

Jako Zieloni Demokraci mamy swoje priorytety:

1. Pozbawione przemocy, pokojowe metody rozwiązywania konfliktów są najlepszym, jedynym sposobem rozwiązywania narodowych problemów.

2. Sprawiedliwość społeczna i równość szans, przy jednoczesnym skupianiu się na osobistej i społecznej odpowiedzialności gwarantuje lepszą przyszłość.

3. Demokracja uczestnicząca zakorzeniona jest w praktykach lokalnych społeczności. To obywatele mają władzę, a rząd istnieje po to, by im służyć.

4. Jedność i pojednanie wszystkich mieszkańców Rwandy powinna być promowana i strzeżona przed polityką opartą na podziałach etnicznych.

5. Zrównoważenie regulowanej gospodarki rynkowej z ekonomią lokalnych społeczności oraz skuteczną troską o ekosystemy doprowadzi do ekologicznej i ekonomicznej równowagi.

6. Rząd musi poświęcać szczególną uwagę opiece i ochronie praw niewinnych i bezbronnych członków naszego społeczeństwa.

7. Rząd musi okazywać odpowiedzialność fiskalną, ograniczyć opodatkowanie i kontrolować wydatki.

8. Żadna jednostka nie ma więcej praw niż inna.

9. Rząd istnieje dla obrony niezbywalnych praw człowieka, takich jak prawo do życia, wolności, pokojowych zgromadzeń, wypowiedzi, kultu religijnego i dążenia do szczęścia.

10. Nasze niezbywalne prawa są dane nam od Boga.

Zobowiązania wyborcze

Demokratyczna Partia Zielonych Rwandy jest dumna ze swego skupiania się na innowacyjnych pomysłach i rozwiązaniach wyzwań, przed którymi stoi Republika Rwandy.

Poniższe zobowiązania stanowią żywy i dynamiczny dokument, który ma służyć narodowym interesom. Będzie nam on wskazówką w wyborach parlamentarnych w 2013 roku i dalej.

Mamy nadzieję przeprowadzić w następnym parlamencie następujące zmiany polityczne i prawne:

1. Edukacja - zaproponujemy zmiany w polityce edukacyjnej prowadzące do równości szans na uczenie się wszystkich w Rwandzie. Będziemy wspierać zmiany w finansowaniu uczniów, nauczania dwujęzycznego, płac i dodatków nauczycielskich.

2. Gospodarka - będziemy wspierać silną, zieloną gospodarkę, tworzącą nowe miejsca pracy. W jej obrębie - zieloną energię, zieloną turystykę, zrównoważone rolnictwo, planowanie przestrzenne, zielony transport, zrównoważony przemysł oraz wiele innych branż. Będziemy tworzyć więcej szans na zatrudnienie we wszystkich sektorach gospodarki, co przyczyni się do poprawy jakości życia wszystkich w Rwandzie. Promować będziemy odpowiedzialną politykę podatkową, wspierającą rodzimy handel i inwestycje.

3. Elastyczna służba publiczna - Demokratyczna Partia Zielonych Rwandy wspierać będzie polityczne reformy służby publicznej. Reformom politycznym muszą towarzyszyć zmiany w naszej służbie cywilnej i publicznej. Będziemy działać na rzecz większej odpowiedzialności i transparentności tak lokalnych, jak i centralnych władz. Służba cywilna powinna zachować swój apolityczny charakter, jednocześnie wchodząc w większą ilość interakcji z systemem politycznym. Partie opozycyjne powinny - co musi stać się oczywistością - mieć dostęp do dokumentów od rządu, dotyczących pojawiających się inicjatyw legislacyjnych.

4. Prawda, jedność i pojednanie - Demokratyczna Partia Zielonych zaproponuje powołania Parlamentarnej Komisji Prawdy, Jedności i Pojednania. Będzie ona wzmacniać polityczną prawdomówność, strzegąc nas przed etnicznymi walkami i promując wolność słowa i prasy.

5. Zrównoważone rolnictwo - Demokratyczna Partia Zielonych będzie wspomagać lepsze metody uprawy, pozwalające ludziom w Rwandzie mieć dostatecznie dużo żywności do jedzenia i eksportu. Rozwiniemy ten sektor poprzez rozwój naszej międzynarodowej reputacji jako "zielonego zakątka Afryki". Umieszczając się na jakościowym krańcu skali produkcji rolnej, możemy stworzyć więcej miejsc pracy i wytworzyć więcej wartości niż poprzez rolnictwo ekstensywne. Będziemy walczyć o wzrost wydatków z budżetu na ten cel.

6. Reforma polityki społecznej - Demokratyczna Partia Zielonych Rwandy zaproponuje modernizację systemu zabezpieczeń socjalnych. Będziemy działać na rzecz zapewnienia zasiłków dla bezrobotnych. Wspierać będziemy lepszy poziom opieki społecznej dla wszystkich w Rwandzie.

7. Zarządzanie środowiskiem - będziemy wspierać i wdrażać zrównoważone planowanie, oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo, mechanizm Zielonego Wzrostu, uwzględnianie kwestii zmian klimatu w ustawodawstwie etc.

8. Pokój i brak przemocy - Demokratyczna Partia Zielonych wspierać będzie pokojowe metody rozwiązywania konfliktów. Wspierać będziemy dialog między rządem a jego politycznymi adwersarzami.

9. Uczestnicząca demokracja oddolna - wspomagać będziemy szersze otwarcie się politycznego spektrum w Rwandzie na wszystkich ludzi tego kraju. Umożliwi to rządowi prowadzenie publicznej debaty nad najważniejszymi kwestiami. Będziemy wspierać włączanie się w system kobiet, dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami i zmarginalizowanych.

10. Trwałe rozwiązanie problemu uchodźców - Demokratyczna Partia Zielonych Rwandy, we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, zaproponuje działania, które zakończą chroniczny problem uchodźców z i w Republice Rwandy.

Frank Habineza
prezydent-założyciel Demokratycznej Partii Zielonych Rwandy
7 marca 2011

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...