15 marca 2011

Miasto "odpowiada" na pytania zielonego radnego

Odpowiedź wiceprezydenta Warszawy, Jarosława Kochaniaka, na pytania Krystiana Legierskiego w sprawie prywatyzacji SPEC-u.

***

W odpowiedzi na interpelację w sprawie planowanej prywatyzacji SPEC S.A. w brzmieniu:

- Czy w planowanej umowie miasto stołeczne Warszawa zamierza określić obowiązki publiczne przedsiębiorstwa wobec mieszkanek i mieszkańców miasta, które uniemożliwiają mu przyjęcie strategii obliczonej wyłącznie na maksymalizację zysków?

- Jaki będzie status prawny przejętej przez SPEC infrastruktury grzewczej spółdzielni mieszkaniowych?

- Jaki jest obecny status prawny nieruchomości, z których korzysta SPEC? Według danych z 2008 roku aż 40% nieruchomości miało nieuregulowany status prawny Czy sytuacja się od tego czasu zmieniła?

- Czy umowa prywatyzacyjna będzie zawierała przepisy nakazujące inwestorowi ponoszenie nakładów w celu zrównoważonego społecznie i ekologicznie wytwarzania ciepła w mieście, np. osiągnięcie określonego pułapu ciepła pochodzącego ze źródeł odnawialnych w określonym terminie (np. 50% ciepła ze źródeł odnawialnych do 2020 roku), i gwarancje dostępności sieci dla mikrogeneracji ciepła?

- Czy umowa prywatyzacyjna stworzy gwarancję możliwości przyłączenia do sieci w całości lub w znacznej części na koszt SPEC również tych obiektów, których przyłączenie będzie miało znikomy walor ekonomiczny przy jednoczesnym istotnym znaczeniu ekologicznym (np. małe domy wielorodzinne Iczy osiedla domków jednorodzinnych, które w przypadku zbyt wysokich stawek przyłączeniowych mogą zacząć stosować tanie i ekologicznie dewastacyjne rozwiązania w postaci np. ogrzewania węglowego)?

- Czy umowa prywatyzacyjna będzie zawierała warunki brzegowe określające maksymalne ceny ciepła oraz warunki i ceny przyłączenia węzłów, jako dodatkowy mechanizm chroniący interesy mieszkańców, czy też w kwestii cen ich jedynym zabezpieczeniem mają być decyzje Urzędu Regulacji Energetyki?

- Czy Zarząd Miasta przewiduje zabezpieczenie interesu mieszkańców w przypadku nienależytego wykonywania usług przez SPEC po prywatyzacji np. wynikającego z braku inwestycji w ciągłą renowację sieci (znane są przykłady z miast europejskich gdzie po prywatyzacji sieci przesyłowych prywatni właściciele ograniczający się wyłącznie do usuwania bieżących awarii doprowadzali do częściowej jej dewastacji), nadmiernego zadłużenia bądź bankructwa sprywatyzowanej spółki, która dostarcza usługi niezbędnych dla życia mieszkańców?

- Czy w planowanej umowie prywatyzacyjnej miasto zastrzega sobie możliwość odkupienia udziałów w spółce lub unieważnienia umowy w przypadku, gdyby jej właściciel nie wywiązywał się z warunków umowy?

- Jaki jest sens pozyskiwania 750 mln zł ze sprzedaży spółki, która rocznie przynosi niemal 100 mln zł zysku? Czy nie lepiej uzyskać brakujące w budżecie 750 mln zł przez zaciągnięcie zobowiązania możliwego do spłaty w okresie nie dłuższym niż 10 lat z zysków generowanych przez SPEC?

- Jaka jest wartość instalacji światłowodowej wykonanej przez SPEC oraz jaki będzie jej status po ewentualnej prywatyzacji (czy pozostanie własnością m.st. Warszawy czy będzie sprywatyzowana jako element składowy przedsiębiorstwa SPEC)? Jaka jest długość instalacji światłowodowej i potencjalny zasięg w skali Warszawy umożliwiający podłączenie indywidualnych odbiorców? Jakie inne podmioty działające na rynku warszawskim dysponują siecią światłowodową o podobnym zasięgu?

uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Ad.: pierwsze, trzecie, czwarte, piate, szóste, siódme, ósme, dziewiąte oraz część dziesiątego tiret

W związku z obowiązkiem zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących toczącego się procesu prywatyzacji SPEC S.A., nie udziela się informacji w powyższych sprawach.

Art. 62 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 171, poz. 1397 ze zm.), stanowi bowiem, iż:

1. Informacje uzyskane przy opracowaniu analiz, o których mowa wart. 32 ust. 1 oraz wart. 42 ust. 1, stanowią tajemnicę podlegającą ochronie na zasadach określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych.

2. Ochronie, o której mowa w ust. 1, podlegają również informacje uzyskane w związku z prowadzonym procesem prywatyzacji, z zastrzeżeniem informacji ujawnianych na podstawie ustawy."

Ponadto, informacje, o które Pan występuje, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa SPEC S.A. w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) i podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych regulacji Spółki.

Dodatkowo informuję, iż zapisy umowy prywatyzacyjnej SPEC S.A. będą musiały spełniać wymagania zarówno prawa polskiego jak i unijnego, a jej ostateczny kształt będzie uzależniony od wyników negocjacji pomiędzy m. st. Warszawą i wyłonionym inwestorem.

Ad. drugie tiret

Status prawny przejętej przez SPEC S.A. infrastruktury grzewczej spółdzielni mieszkaniowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowami zawartymi ze spółdzielniami. InfrastrJktura grzewcza należąca do spółdzielni pozostanie w dalszym ciągu własnością spółdzielni.

Ad. część dziesiątego tiret

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od SPEC S.A., długość instalacji światłowodowej sieci szkieletowej stanowiącej własność Spółki wynosi około 57 km. Zasięg sieci pokrywa się z topoloqią i rozmieszczeniem miejskiej sieci ciepłowniczej. Spółka buduje sieć światłowodową wzdłuż 1.700 km swoich rurociągów ciepłowniczych. Szkieletowa sieć światłowodowa w pierwszej kolejności łączy kluczowe obiekty SPEC S.A., zapewlniając poprawę funkcjonowania sieci korporacyjnej, komunikacji wewnętrznej oraz systemu kierowania miejską siecią ciepłowniczą. Zabezpiecza ona również potrzeby telemetrii i zdalnego sterowania obiektami ciepłowniczymi. Budowana na potrzeby SPEC S.A. szkieletowa sieć światłowodowa wokoło 77% może być wykorzystywana dla potrzeb komercyjnego świadczenia usług dzierżawy: kanalizacji, ciemnych włókien, przepływności oraz usług hostingu i kolokacji. Ponadto, budowa magistralnej sieci światłowodowej pozwala na budowę dowiązań klientów zewnętrznych sieci. Na koniec 2010 roku liczba dowiązań wynosiła około 4 km.

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

Nie skomentujecie? ;)

Beniex pisze...

Hmm, a jest co komentować? Jeśli jakoś bardzo trzeba, to parę dni temu napisałem artykuł na potrzeby Głosu Ursynowa na ten temat, więc odsyłam do niego, jest też na tym blogu. Po przeczytaniu tej odpowiedzi ręce opadają...

Anonimowy pisze...

najlepiej zasłonić się tajemnicą, a przykre wiadomości wypłyną po fakcie, jak już będzie mało czasu na działanie lub będzie już za późno...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...