23 kwietnia 2010

Zieloni: nowe władze, nowy program

W dniach od 16 do 18 kwietnia obradował w Warszawie IV Kongres partii Zieloni. W jego trakcie delegatki i delegaci z całego kraju dyskutowali na temat aktualnej sytuacji politycznej, strategii partii, a także przyjęli szereg uchwał programowych i dokonali wyboru nowych władz. Minutą ciszy uczczono ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Nowymi przewodniczącymi Zielonych zostali:

Dariusz Szwed - ekonomista, szef partii w latach 2004-2010, współtwórca Zielonego Instytutu - fundacji politycznej, zajmującej się promowaniem zielonej polityki, współautor (wraz z Beatą Maciejewską) publikacji "Zielone Miasto Nowej Generacji", w przeszłości zaangażowany m. in. w kwestie obrony doliny Rospudy i sprzeciwu wobec lokalizowania w Polsce amerykańskich instalacji militarnych.

Małgorzata Tkacz-Janik - doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego, wykładowczyni akademicka i działaczka feministyczna. Zaangażowana w prace Kongresu Kobiet, współorganizatorka śląskich Manif oraz działania na rzecz wprowadzenia 50% parytetu kobiet na listach wyborczych oraz świeckiego państwa.

Kongres dokonał także zmian w składzie osobowym pozostałych organów statutowych partii: Zarządu Krajowego, Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

W trakcie wielogodzinnej, merytorycznej dyskusji Zieloni przyjęli 4 uchwały programowe, dotyczące ordynacji wyborczej, polityki społecznej oraz usług publicznych: ochrony zdrowia i edukacji, potwierdzający progresywny charakter formacji oraz wyróżniający ją na tle "szarych partii".

Wśród postulatów dotyczących ordynacji wyborczej, zaprezentowanej przez Bartłomieja Kozka, sekretarza generalnego partii w mijającej kadencji, znalazły się m.in. pomysły na obniżenie wieku uprawniającego do udziału w wyborach samorządowych do 16 lat, obniżenie progów wyborczych do Sejmu do 3% dla partii i 5% dla koalicji, zmniejszenie poziomu wymaganych do rejestrowania listy wyborczej podpisów, ograniczenie możliwości płatnych reklam wyborczych i obniżka progu finansowania partii z budżetu do formacji zdobywających 1% głosów w wyborach, a także parytety na listach wyborczych i nałożenie na PKW obowiązku dostarczania osobom uprawnionym do głosowania broszur z programem wyborczym partii startujących w wyborach.

W polityce społecznej, przygotowanej przez Agnieszkę Grzybek, przewodniczącą partii w latach 2008-2010, Zieloni zaakcentowali swoje przywiązanie do sprawiedliwości społecznej i praw człowieka. W przyjętej uchwale pojawiają się kwestie równowagi między elastycznością a poziomem zabezpieczeń socjalnych na rynku pracy, równej płacy za równą pracę, tworzenia nowych miejsc pracy, umożliwiających godzenie ról rodzinnych i zawodowych (w tym obligatoryjny urlop ojcowski w wysokości co najmniej 1 miesiąca), poprawy dostępności żłobków i przedszkoli, a także zwiększenia poziomu nakładów na politykę społeczną i budownictwo komunalne.

Ochrona zdrowia to dla Zielonych przede wszystkim zwiększenie nakładów na profilaktykę, poprawa warunków pracy oraz jakości środowiska naturalnego. Dużo miejsca w przyjętej przez kongres uchwale, opracowanej przez Bartłomieja Kozka i Adama Ostolskiego - socjologa, członka redakcji "Krytyki Politycznej" i wykładowcy na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zajmują kwestie dostępności do badań profilaktycznych, wzrost nakładów na ochronę zdrowia, utrzymanie sieci publicznych szpitali i kontroli nad standardem wykonywanych usług, zwiększenia roli związków zawodowych i organizacji praw pacjentów w działaniu szpitali. Dużo miejsca w uchwale zajęły kwestie wysokiej jakości opieki okołoporodowej, w tym dostępu do znieczulenia, zwiększania akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe, depenalizacji posiadania niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek, a także prawa kobiet do przerywania ciąży do 12. tygodnia.

Objętościowo najdłuższe jest przyjęte stanowisko w sprawie edukacji, którego głównymi autorami są Tomasz Kitliński - jeden z nowych członków Rady Krajowej, wykładowca akademicki z Lublina i jedna z głównych postaci protestu przeciwko wyrzucaniu przez UMCS w Lublinie sprzątaczek i pracowników obsługi w zeszłym roku, a także Przemysław Sadura - członek zespołu "Krytyki Politycznej" i autor komentarzy do edukacyjnych pomysłów rządowego raportu "Polska 2030". Nacisk położony został na równy dostęp do edukacji, począwszy od tworzenia przyzakładowych żłobków i objęcia przedszkoli subwencją oświatową, poprzez zwiększenie ilości kadry medycznej i psychologicznej w placówkach edukacyjnych, zastąpienie religii religioznawstwem, neutralnej światopoglądowo edukacji seksualnej i wychowania obywatelskiego, skończywszy na bezpłatnych studiach wyższych, demokratyzacji uczelni i poprawy sytuacji pracownic i pracowników naukowych.

Zieloni szykują się do zbliżających się wyborów samorządowych oraz prezydenckich. Na zakończonym kongresie dyskutowano m.in. nad udziałem w przedterminowych wyborach do Senatu, a także nad różnymi scenariuszami działania w czerwcowych wyborach prezydenckich. Rada Krajowa partii, na podstawie dyskusji, podejmować będzie działania, służące zaakcentowaniu obecności Zielonych na scenie politycznej.

Skład osobowy organów partii:

Przewodniczący: Dariusz Szwed, Małgorzata Tkacz-Janik

Zarząd Krajowy: Ewa Koś, Beata Maciejewska, Hanna Gill-Piątek, Grzegorz Basiak, Jakub
Grabiec
, Bartłomiej Kozek

Rada Krajowa: Ewa Charkiewicz, Agnieszka Grzybek, Monika Paca, Aleksandra Sołtysiak, Ludwik Tomiałojć, Bartosz Lech, Tomasz Kitliński, Maciej Smykowski

Krajowa Komisja Rewizyjna: Beata Nowak, Karolina Skowron, Marta Krawczyk, Johan Bros, Paweł Bernat, Roman Sieroń

Krajowy Sąd Koleżeński: Irena Kołodziej, Emilia Walczak, Krystyna Słodczyk, Jakub Biernat, Wojciech Kłosowski, Wojciech Wilk

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...