2 października 2009

List do radnych ws. zapobiegania bezdomności zwierząt

Rada m.st. Warszawy
Szanowni Radni!

Postulujemy, aby niezwłocznie podjęli Państwo stosowne kroki w kierunku ograniczenia przyczyn bezdomności zwierząt. Naszym zdaniem należy w tym celu podjąć uchwałę, nakładającą na właścicieli obowiązek dbałości o bezpieczeństwo podopiecznych oraz zapobiegania zagrożeniom ze strony otoczenia.

Problem bezdomności stale narasta. Wszystkie polskie schroniska są przepełnione. Warszawski "Paluch" pęka w szwach: przebywa tam na co dzień ok. 2.300 zwierząt, a rotacja w skali roku wynosi ponad 4.500 podopiecznych.

Jak wynika z różnych źródeł, przyczyną ogromnej skali bezdomności zwierząt w naszym kraju jest nie tylko ich porzucanie, ale także niezamierzone gubienie, wynikające z braku wyobraźni opiekunów. Setki ogłoszeń o zagubionych zwierzętach i rozpaczy związanej z ich utratą, zamieszczane w prasie i na portalach internetowych, powinny skłaniać prawodawców do stanowienia takich przepisów, które równocześnie mają walor edukacyjny.

Czipowanie może być skutecznym rozwiązaniem problemu tylko pod warunkiem równoczesnego wprowadzenia tego systemu na terenie całego kraju z zastosowaniem jednolitej, spójnej bazy danych. Zwierzęta potrafią przecież przemierzyć duże odległości i nie znają podziałów administracyjnych. Zdarza się więc, że pomimo posiadania przez psa nawet więcej niż jednego czipa nie sposób zidentyfikować właściciela, który mieszka na terenie innej gminy.

Do czasu opracowania kompleksowych i jednolitych rozwiązań dot. powszechnej ewidencji właścicieli i systemu elektronicznej identyfikacji zwierząt w skali ogólnokrajowej – postulujemy więc:

1) Natychmiastowe nałożenie na właścicieli psów obowiązku zaopatrzenia pupila w solidny metalowy medalik, tzw. adresatkę, z następującymi danymi: na jednej stronie - imię zwierzęcia, nazwa miejscowości, numer telefonu właściciela i ew. adres, na drugiej – istotne informacje dodatkowe, jak trwałe kalectwo lub nieuleczalna choroba, sterylizacja lub kastracja, fakt posiadania mikrochipu (np.: niewidoma, wysterylizowana, czip).

Proponujemy wprowadzenie do uchwały np. miesięcznego vacatio legis, w ramach którego służby porządkowe (policja, Straż Miejska) będą pouczać o konieczności zewnętrznego oznakowania zwierzęcia. W przypadku uchylania się od tego obowiązku należy przewidzieć mandaty - w stosownej wysokości, wielokrotnie przewyższającej koszt adresatki. Uzyskane w ten sposób środki powinny być przeznaczane na szeroko pojetą opiekę nad zwierzętami (program sterylizacji, wspomaganie schronisk, karmicieli kotów itp.) Od obowiązku oznakowania metalową adresatką nie powinno być żadnych wyjątków – jej koszt wynosi ok. 20-30 zł, nie powinien więc stanowić dla właściciela szczególnego obciążenia, zwłaszcza że jest to wydatek jednorazowy na całe życie pupila. W dalszej perspektywie należy naszym zdaniem pomyśleć o analogicznym systemie zewnętrznego oznakowania kotów.

2) Natychmiastowe wprowadzenie obowiązku wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy – ze względu na możliwość wystąpienia rozmaitych nieprzewidzianych sytuacji, zagrażających zarówno pupilowi, jak innym zwierzętom czy ludziom. Zwierzę miałoby prawo do korzystania ze swobody pod warunkiem zapewnienia mu bezpieczeństwa - czyli spaceru z dala od ruchu ulicznego (podwórka, skwery, uliczki osiedlowe) lub w porze nocnej. Również ten obowiązek należałoby obwarować stosownym mandatem w przypadku jego nieprzestrzegania.

Zaletą proponowanych rozwiązań jest prostota, możność natychmiastowego wdrożenia, beznakładowość i wysoka skuteczność. Według naszych szacunków wprowadzenie tych przepisów znacznie zmniejszyłoby liczbę pensjonariuszy schronisk i odciążyłoby miejską kasę z kosztów odławiania, transportu, żywienia i ew. leczenia psów, a zagubione zwierzęta uchroniłoby przed dodatkowym stresem. Bez tego długo jeszcze będziemy skazani na nieustanne powielanie się i narastanie zjawiska bezdomności. Pragniemy zwrócić uwagę, że postulowane przez nas przepisy od dawna funkcjonują w innych krajach europejskich (np. Niemcy, Holandia) i m.in. dlatego bezdomność zwierząt jest tam zjawiskiem marginalnym.

Metoda zewnętrznego oznakowania nie koliduje z sukcesywnym wdrażaniem elektronicznego systemu identyfikacji, którym powinny być objęte szczególnie zwierzęta rasowe i niebezpieczne W dalszej perspektywie należałoby rozważyć możliwość wprowadzenia podatku od posiadania psa, który kiedyś obowiązywał w stolicy.

Pragnęlibyśmy, aby zaproponowane przez nas działania zapoczątkowały tworzenie powszechnego systemu ewidencji i identyfikacji zwierząt i ich właścicieli w skali ogólnokrajowej. Niewątpliwie wpłynęłoby to na kształtowanie właściwych, odpowiedzialnych postaw ludzi wobec ich czworonożnych podopiecznych. Wydaje się właściwe, by stolica stanowiła pod tym względem przykład dla innych miast i gmin.

Łączymy wyrazy szacunku
warszawskie koło Zielonych 2004

Do wiadomości:
1.Prezydent m. st. Warszawy
2.Wojewoda Mazowiecki
3.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
4.Powiatowy Inspektorat Weterynarii
5.Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...