21 lutego 2011

Krystian Legierski pyta o SPEC

Pani Ewa Malinowska – Grupińska
Przewodnicząca Rady m.st.Warszawy

Warszawa 14.02.2011r.

Na podstawie § 34 Statutu m.st.. Warszawy składam interpelację do Prezydent m.st. Warszawy.

Szanowna Pani Prezydent,

proszę o odpowiedź na następujące kwestie związane z planowaną prywatyzacją Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej:

- Czy w planowanej umowie miasto stołeczne Warszawa zamierza określić obowiązki publiczne przedsiębiorstwa wobec mieszkanek i mieszkańców miasta, które uniemożliwią mu przyjęcie strategii obliczonej wyłącznie na maksymalizację zysków?

- Jaki będzie status prawny przejętej przez SPEC infrastruktury grzewczej spółdzielni mieszkaniowych?

- Jaki jest obecnie status prawny nieruchomości, z których korzysta SPEC? Według danych z 2008 roku aż 40% nieruchomości miało nieuregulowany status prawny. Czy sytuacja się od tego czasu zmieniła?

- Czy umowa prywatyzacyjna będzie zawierała przepisy nakazujące inwestorowi ponoszenie nakładów w celu zrównoważonego społecznie i ekologicznie wytwarzania ciepła w mieście, np. osiągnięcie określonego pułapu ciepła pochodzącego ze źródeł odnawialnych w określonym terminie (np. 50% ciepła ze źródeł odnawialnych do 2020 roku), i gwarancje dostępności sieci dla mikrogeneracji ciepła?

- Czy umowa prywatyzacyjna stworzy gwarancję możliwości przyłącza do sieci w całości lub w znacznej części na koszt SPEC również tych obiektów, których przyłączenie będzie miało znikomy walor ekonomiczny przy jednoczesnym istotnym znaczeniu ekologicznym (np. małe domy wielorodzinne czy osiedla domków jednorodzinnych, które w przypadku zbyt wysokich stawek przyłączeniowych mogą zacząć stosować tanie i ekologicznie dewastacyjne rozwiązania w postaci np. ogrzewania węglowego)?

- Czy umowa prywatyzacyjna będzie zawierała warunki brzegowe określające maksymalne ceny ciepła oraz warunki i ceny przyłączania węzłów, jako dodatkowy mechanizm chroniący interesy mieszkańców, czy też w kwestii cen ich jedynym zabezpieczeniem mają być decyzje Urzędu Regulacji Energetyki?

- Czy Zarząd Miasta przewiduje zabezpieczenie interesu mieszkańców w przypadku nienależytego wykonywania usług przez SPEC po prywatyzacji np. wynikającego z braku inwestycji w ciągłą renowację sieci (znane są przykłady z miast europejskich gdzie po prywatyzacji sieci przesyłowych prywatni właściciele ograniczający się wyłącznie do usuwania bieżących awarii doprowadzali do częściowej jej dewastacji), nadmiernego zadłużenia bądź bankructwa sprywatyzowanej spółki, która dostarcza usługi niezbędnych dla życia mieszkańców?

- Czy w planowanej umowie prywatyzacyjnej miasto zastrzega sobie możliwość odkupienia udziałów w spółce lub unieważnienia umowy w przypadku, gdyby jej właściciel nie wywiązywał się z warunków umowy?

- Jaki jest sens pozyskiwania 750 ml zł ze sprzedaży spółki, która rocznie przynosi niemal 100 mln zł zysku? Czy nie lepiej uzyskać brakujące w budżecie 750 ml zł przez zaciągnięcie zobowiązania możliwego do spłaty w okresie nie dłuższym niż 10 lat z zysków generowanych przez SPEC?

- Jaka jest wartość instalacji światłowodowej wykonanej przez SPEC oraz jaki będzie jej status po ewentualnej prywatyzacji (czy pozostanie własnością m.st Warszawy czy będzie sprywatyzowana jako element składowy przedsiębiorstwa SPEC)? Jaka jest długość instalacji światłowodowej i potencjalny zasięg w skali Warszawy umożliwiający podłączenie indywidualnych odbiorców? Jakie inne podmioty działające na rynku warszawskim dysponują siecią światłowodową o podobnym zasięgu?

Krystian Legierski
Radny m.st. Warszawy

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...