20 czerwca 2010

Przyszłość już tu jest

Manifest wyborczy szwedzkich Zielonych 2010 na rzecz zielonej transformacji, tworzącej nowe miejsca pracy, gwarantującą sensowną politykę klimatyczną i globalną solidarność

Wybory, jakich dokonujemy dziś, mają wpływ na nasze przyszłe życie. Dzisiejsze inwestycje tworzą społeczeństwo jutra. Wiemy już, co jest nam potrzebne do zrównoważonego rozwoju. Zmiany muszą się rozpocząć tu i teraz.

Szwedzka Partia Zielonych apeluje o poparcie wyborcze programem zielonej transformacji, oznaczającej więcej pracy, więcej dobrobytu i silniejszą Szwecję. Chcemy stworzyć zrównoważone społeczeństwo , które potrafić będzie pokonać długofalowe wyzwania przyszłości.

Szwedzka Partia Zielonych chce większych inwestycji w zieloną transformację całego społeczeństwa - Zielony Nowy Ład. Chcemy, by ludziom łatwiej było dokonywać zrównoważonych wyborów w codziennym życiu. Koleje, tramwaje, ścieżki rowerowe, energia odnawialna i inteligentne sieci miejski - to wszystko to nasza przyszłość. My, Zieloni, chcemy inwestycji, które są potrzebne. Nie tylko przynoszą one zysk, ale też tworzą więcej miejsc pracy.

Chcemy zmodernizować Szwecję. Potrzebujemy więcej wysiłków w edukacji, badaniach naukowych i przedsiębiorczości. Ludziom musi być łatwiej realizować swoje pomysły i mieć odwagę by z zatrudnionych stawać się przedsiębiorczyniami i przedsiębiorcami. Chcemy zrezygnować z modelu społeczeństwa, które śmieci. Naprawianie zepsutych przedmiotów musi stać się opłacalne. Chcemy zmniejszyć VAT w sektorze usług, by zachęcić do zielonej konsumpcji i tworzenia nowych miejsc pracy. Wiele nowych miejsc pracy powstanie dzięki inwestycjom w politykę społeczną i sektor publiczny.

My, Zieloni, konsekwentnie bronimy przyrody tam, gdzie jest zagrożona przez żądzę szybkiego zysku. Zobowiązanie to czerpiemy z naszej miłości do natury, jak również z solidarności z ludźmi żyjącymi teraz oraz przyszłymi pokoleniami. Celem naszej polityki jest solidarny świat. Właśnie dlatego działamy na rzecz pokoju, praw człowieka i globalnego rozbrojenia.

Wolność jest podstawą dla naszej polityki. Chcemy stworzyć egalitarne społeczeństwo, w którym wszyscy ludzie traktowani są równo. To dla nas podstawowa wolność. Społeczeństwo staje się bogatsze i bardziej dynamiczne, kiedy uznajemy różnice w wartościach i stylach życia. Ludziom należą się nowe szanse życiowe. Systemy opieki społecznej powinny zostać naprawione i włączać wszystkich w swoje działania.

Wraz ze swymi przyszłymi partnerami koalicyjnymi, Szwedzka Partia Zielonych pragnie stworzyć czerwono-zielony rząd po wyborach parlamentarnych w 2010 roku.

Inwestycje w klimat i nowe miejsca pracy

1. Szwecja powinna przyjąć na siebie swoją część globalnej odpowiedzialności. Emisje gazów cieplarnianych muszą spaść w stopniu wskazywanym przez rekomendacje środowiska naukowych. Zwiększone podatki ekologiczne sprawią, że użycie paliw kopalnych będzie droższe.

2. Podwojenie przepustowości kolei. Ogólnokrajowa, efektywna polityka transportowa wymaga zwiększonych inwestycji w sieć kolejową. Przepustowość pasażerska i towarowa powinny ulec podwojeniu. Chcemy budowy kolei wysokich prędkości, łączącej najważniejsze szwedzkie miasta - Sztokholm, Gotenburg i Malmoe z Kopenhagą i Oslo. Chcemy także połączenia głównych linii krajowych z regionalnymi by wzmocnić powiązania między nimi. Podróż koleją powinna być tańsza od jazdy samochodem lub podróży lotniczej.

3. Poprawa transportu publicznego. By stworzyć bardziej przyjazne dla klimatu miasta, chcemy wzmożenia inwestycji w transport publiczny - tramwaje, pociągi regionalne, metro i autobusy. Chcemy podwojenia do 2020 roku udziału tych form transportu w rynku. Nie potrzeba nam więcej autostrad. Transport zbiorowy powinien być dostępny i użyteczny dla osób z niepełnosprawnością.

4. Nowe paliwo dla samochodów. Wiele osób w Szwecji pozostaje uzależnionych od auta. Paliwa kopalne muszą być wycofywane, zarówno z powodów ekologicznych, jak i ekonomicznych. Każda i każdy musi mieć szansę napełnienia swych baków paliwami odnawialnymi. Ich użytkowanie musi być tańsze niż benzyny. Krajowa produkcja i dystrybucja paliw odnawialnych powinna być wspierana. W całym kraju powinna istnieć możliwość załadowania samochodu biopaliwami bądź też naładowania elektrycznych samochodów.

5. Elektryczność - zrób to sam! Chcemy, by tworzenie własnej elektryczności było opłacalne. Coraz więcej ludzi chce inwestować w energetykę odnawialną i zmniejszać swój wpływ na zmiany klimatu. Oznacza to, że coraz więcej osób powinno mieć możliwość oddawania energii do sieci. Chcemy wprowadzenia systemu sztywnych cen energetyki odnawialnej i umożliwienia mierzenia mikrogeneracji.

6. Inwestycje w energetykę odnawialną i efektywność energetyczną. Chcemy zastąpić energię jądrową i paliwa kopalne energią z wiatru, biopaliw, fal morskich, słońca oraz za pomocą efektywności energetycznej. Chcemy inwestować w renowację budynków w celu zmniejszania zużycia energii. W ten sposób zmniejszymy jej koszty. Wydobycie uranu powinno zostać zabronione.

7. Zielone zmiany w "milionowym programie". Chcemy stworzenia funduszu inwestycyjnego w celu budowy nowych mieszkań, ale także rewitalizacji zdewastowanych budynków i obszarów handlowych, w szczególności na przedmieściach. Inwestycje te doprowadzą do poprawy środowiska miejskiego i zmniejszonego zużycia energii.

8. Więcej transportu dóbr koleją i statkami. Zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach i redukcja emisji gazów cieplarnianych osiągnięta zostanie poprzez opodatkowanie ciężkiego transportu ciężarowego. Sprawi to, że bardziej opłacać się będzie przewożenie towarów koleją lub statkiem, a nie drogami.

9. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej. Bogactwo ekologiczne bagien i pól powinno być chronione, zaś ochrona wybrzeży i plaż - zwiększona. Szwecja powinna utrzymać na odpowiednim poziomie populacje czterech swoich największych drapieżników: wilka, rysia, niedźwiedzia i rosomaka. Zmniejszeniu ulec powinno rozprzestrzenianie się toksyn, na przykład poprzez zakazanie wytwarzania bromowanych środków zmniejszających palność oraz substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Chcemy utrzymania i odnawiania bagien oraz ochrony prawnej dla wód podziemnych, ważnych dla naszego zaopatrzenia w wodę.

10. Rolnictwo przyjazne dla zwierząt. Używanie pestycydów i nawozów sztucznych powinno ulec zmniejszeniu. Poprawić należy ochronę zwierząt, chcemy także zakazu hodowli futerkowej. Obszary uprawne powinny być chronione. Chcemy, by rolnictwo organiczne i zrównoważone przynosiło zyski. Szwecja powinna być liderką w zielonych sektorach, takich jak ekoturystyka i produkcja żywności w małych gospodarstwach. Chcemy bronić ziemi przed organizmami modyfikowanymi genetycznie.

Nowe miejsca pracy, przedsiębiorczość i małe firmy

11. Niższy VAT dla sektora usług. Chcemy jego wzrostu poprzez obniżkę VAT w szeregu dziedzin życia. Naprawa zepsutych przedmiotów, jedzenie poza domem, wizyta u fryzjera czy regulowanie roweru powinny być tańsze. Zrównoważona konsumpcja usług musi być stymulowana, chcemy uczynić pierwszy krok w tym kierunku podczas pierwszej kadencji rządowej.

12. Niższe podatki dla małych firm. Chcemy obciąć VAT o 10 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw. Chcemy, by jednoosobowe przedsiębiorstwa otrzymywały dodatkowe redukcje dla pierwszej osoby, zatrudnionej w pierwszym roku działalności.

13. Dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy utworzyć publiczny fundusz kapitałowy, by umożliwić dostęp do środków finansowych dla małych i średnich firm. Powinien on być finansowany za pośrednictwem dywidendy z firm będących własnością państwa.

14. Handel i przemysł pod szczególną troską. Kołem napędowym dla wielu nowych przedsiębiorców jest większa odpowiedzialność etyczna, społeczna i ekologiczna. Przyczynia się to do zrównoważonego wzrostu. Tego typu postawy powinny być wspierane. Chcemy zwiększenia grantów na innowacje, rozwój produktów oraz zielonych technologii w małych i średnich firmach. Firmy państwowe i komunalne powinny przyczyniać się do rozwoju nowych technologii ekologicznych i energetyki odnawialnej, a także być wzorcami dla innych w kwestii redukowania wpływu na zmiany klimatu. Przedsiębiorczość społeczna i spółdzielcza powinna być elementem zielonej polityki. Działamy na rzecz tworzenia większej ilości przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Chcemy poprawy możliwości włączania kwestii społecznych, etycznych i ekologicznych w proces zamówień publicznych.

15. Praca i szkolenia dla młodych. Chcemy wprowadzenia programów szkoleniowych w sektorze polityki społecznej. Potrzeba większych inwestycji w szkolenia. Więcej uniwersytetów powinno oferować współpracę z przedsiębiorcami i władzami jako element toku studiów.

16. Otwarte i bogate życie kulturalne - jest ono ważnym czynnikiem sukcesu w kwestiach takich jak zdrowie, jakość życia i rozwój społeczny. Chcemy inwestować w kulturę, by dać każdej i każdemu, a w szczególności dzieciom i osobom młodym, możliwość brania udziału w różnych aktywnościach kulturalnych, zarówno jako widownia, jak i twórcy. Szkoły kulturalne muszą być wzmocnione. Kultura to przyjazna dla klimatu alternatywa dla konsumpcji materialnej.

Poprawa jakości polityki społecznej, inwestycje w edukację

17. Nikt nie powinien pozostawać bez ubezpieczenia. Współczesna siatka ubezpieczeń społecznych powinna obejmować każdą i każdego. Opieka zdrowotna powinna być świadczona aż do wyzdrowienia, a limity czasowe ubezpieczenia medycznego powinny zostać zniesione. Społeczna odpowiedzialność za efektywną rehabilitacje jest niezmiernie ważna. Ubezpieczenie od bezrobocia powinno być powszechne.

18. Krótsze godziny pracy. Chcemy redukcji standardowego czasu pracy do 35 godzin tygodniowo, by dać ludziom więcej czasu wolnego i poprawić ich jakość życia. Jako pierwszy krok ku temu, chcemy wprowadzić wsparcie dla rodziców z małymi dziećmi, chcących pracować krócej, a także powrócimy do możliwości rocznego urlopu wypoczynkowego. Chcemy otwarcia się na wydłużony, bardziej elastyczny wiek emerytalny, a także zwiększenia możliwości skracania sobie godzin pracy przy zbliżaniu się do emerytury.

19. Różnorodność w szkołach. Dzieci mają w szkołach prawo do otrzymania przydatnych im w życiu narzędzi. Rodzice i dzieci powinny mieć wpływ i możliwość wyboru metod nauczania, które będą odpowiednie dla dziecka. Wszystkie dzieci powinny otrzymać uwagę, na jaką zasługują i spędzić dostatecznie dużo czasu z dorosłymi w szkole i przedszkolu. Poprawie musi zatem ulec jakość szwedzkich szkół i przedszkoli. Potrzebujemy poprawy stosunku ilości osób uczących do nauczanych, zmniejszyć wielkość klas i zwiększyć czas nauki. Chcemy chronić różnorodności szkół i metod nauczania, a także wpływu osób studiujących i inwestycji w szkolną opiekę zdrowotną.

20. Niech dzieci pozostaną dziećmi! Każda i każdy ma prawo do szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa. Społeczeństwo dobre dla dzieci jest dobrym dla wszystkich. Chcemy wzmocnienia praw dzieci i włączenia Konwencji Praw Dzieci do szwedzkiego prawa.

21. Profilaktyka. Opieka, w tym medyczna, powinna kierować się zasadami profilaktyki i promocji zdrowia. Opieka zdrowotna powinna być bardziej równa i bliska obywatelkom i obywatelom. Charakteryzować ją powinien duch współpracy, a także kompetencji medycznej i psychospołecznej. Specjalne wysiłki są potrzebne dla poprawy opieki i jakości życia osób starszych. By zmniejszyć poziom nieprawidłowego użycia leków, powinna ulec wzmocnieniu kontrola i nadzór.

22. Dobre jedzenie. Chcemy poprawy jakości dań w szkołach, placówkach geriatrycznych i szpitalach. Dzieci, osoby starsze i pacjentki/pacjenci powinni dostawać świeżo przyrządzone posiłki, zamiast odgrzewanego jedzenia, transportowanego wiele kilometrów. Żywność organiczna i produkowana lokalnie powinna być celem, zaś prawo dotyczące zamówień publicznych powinno być zmienione tak, by pozwalało na promowanie lokalnych zakupów. Zdrowe i dobre jedzenie jest naturalną częścią dobrobytu.

23. Wzmocnione uniwersytety i zwiększenie dostępu. System edukacyjny ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym, opartym na wiedzy społeczeństwie. Jakość nauczania na uniwersytetach powinna być poprawiona, z większą ilością czasu nauki na studentkę/studenta i większym skupianiem się na dobrych metodach nauczania. Chcemy dać ludziom drugą szansę w życiu i pozwolić im łatwiej studiować na wszystkich etapach życia. Chcemy zwiększenia grantów i kredytów studenckich, a także poprawy studenckiej siatki zabezpieczeń socjalnych. Współpraca między uniwersytetami, związkami zawodowymi i pracodawcami powinna ulec wzmocnieniu.

Równe społeczeństwo zwiększa wolność

24. Równość w rodzinie i radach nadzorczych. Obydwoje rodziców ma prawo zostać w domu z dzieckiem, a dziecko ma prawo do rozwoju z dwójką rodziców. Chcemy, by urlop wychowawczy dzielił się na trzy części, z czego każdy rodzic musi wykorzystać po jednej, a pozostały czas jest kwestią do uzgodnienia między nimi. Zwiększa to szanse na równe rodzicielstwo. Chcemy wprowadzenia prawa dotyczącego kwot płciowych w zarządach dużych korporacji i publicznych przedsiębiorstw.

25. Bezpieczeństwo kobiet to wolność. Chcemy zwiększenia środków do opieki nad kobietami zagrożonymi, przeznaczanych na utrzymanie schronisk przez organizacje pozarządowe. System sądowniczy musi traktować ludzi w duchu szacunku i kompetencji. Ustawodawstwo dotyczące gwałtów powinno zostać zaostrzone w celu zapewnienia integralności cielesnej. Dzieci, które były świadkami przemocy domowej, powinny być traktowane jako ofiary przestępstwa. Więcej uwagi poświęcić należy przemocy wobec mężczyzn, a także w obrębie relacji jednopłciowych. Więcej środków przeznaczyć należy na przeciwdziałanie prostytucji i handlu ludźmi.

26. Równe prawa dla wszystkich. Ustawodawstwo antydyskryminacyjne powinno ulec wzmocnieniu. Chcemy promować równe prawa w firmach i instytucjach publicznych. Lokalne agencje antydyskryminacyjne powinny ulec wzmocnieniu. Chcemy kontynuować działania na rzecz praw LGBT. Działania przeciwko zbrodniom nienawiści powinny być zintensyfikowane. Każda i każdy powinien mieć równe prawa do partycypacji. Chcemy, by niedostępność jakiegoś miejsca została prawnie uznana za przejaw dyskryminacji wobec osób z niepełnosprawnościami.

27. Język rodzinny. Jedną z najbardziej efektywnych metod poprawy wyników w nauce dzieci z innym językiem macierzystym niż szwedzki jest inwestowanie w nauczanie w tym języku. Chcemy rozszerzyć prawo do języka macierzystego w edukacji do całego cyklu obowiązkowego. Chcemy także nauczania większej ilości przedmiotów w języku macierzystym.

28. Edukacja i praca dla nowo przybyłych. Osoby nowo przybyłe powinny móc uczyć się szwedzkiego szybciej, by uzyskać uznanie lub uzupełnić swoją edukację i by znaleźć pracę. Chcemy, by zajęcia po szwedzku połączone były ze stażami. Chcemy poprawić jakość szwedzkiego jako drugiego języka, a także, by uniwersytety oferowały szwedzkie kursy językowe dla osób, które przyjechały do kraju.

29. Ochrona prawa do prywatności. Prawa te są obecnie ograniczane. Chcemy zaostrzyć reguły pozwoleń na nadzór kamerami, tak, by uwzględniały one prawa jednostek. Państwo nie powinno móc rejestrować ruchu internetowego w Szwecji. Chcemy zniesienia prawa, pozwalającego agencjom ochrony na monitorowanie ruchu w sieci.

30. Wolny Internet i równowaga w prawie autorskim. Chcemy chronić rządy prawa i bezpieczeństwo w sieci poprzez zmiany prawne, modernizację ustawodawstwa dotyczącego praw autorskich i dekryminalizację dzielenia się plikami na prywatny użytek. Neutralność sieci jest ważną zasadą, która powinna być chroniona.

Uczciwy i zrównoważony świat jest możliwy

31. Aktywna globalna polityka klimatyczna. Światowe emisje gazów cieplarnianych muszą ulec zmniejszeniu. Chcemy działać globalnie w celu wygaszenia wszelkich subsydiów dla węgla, ropy i energetyki nuklearnej. Chcemy opłat ekologicznych na paliwa kopalne w międzynarodowym lotnictwie i transporcie morskim, które sfinansowałyby działania klimatyczne w krajach biednych. Zwiększeniu musi ulec wsparcie takich działań w krajach rozwijających się.

32. Walka z biedą. Chcemy pracować na rzecz sprawiedliwego handlu, który lepiej odpowiada potrzebom ubogich krajów. W Szwecji poziom pomocy rozwojowej powinien wynosić co najmniej 1% PKB. Szwecja powinna działać na rzecz zapobieżenia wpadnięciu przez biedne kraje w pułapki ubóstwa i anulowania wszelkich, nieuzasadnionych długów. Zmniejszanie biedy powinno być centralnym elementem polityki zagranicznej, handlowej i rozwojowej.

33. Wygaszenie handlu bronią. Pierwszym krokiem powinno być usztywnienie reguł szwedzkiego handlu bronią. To niedopuszczalne, by była ona eksportowana do krajów łamiących prawa człowieka. Sprzeciwiamy się inwestowaniu miliardowych kwot w nową, ulepszoną wersję myśliwca JAS. Szwecja powinna pozostać poza NATO. Wysiłki na rzecz pokoju na świecie powinny zostać wzmożone. Chcemy wprowadzenia zakazu tworzenia min lądowych i bomb kasetowych w Szwecji.

34. Zatrzymanie przełowienia naszych oceanów. Wszelkie subsydia, przyczyniające się do przełowienia muszą zostać zniesione. Łosoś i inne gatunki ryb w naszych oceanach muszą być chronione, jeśli poziom łowisk spadnie poniżej bezpiecznych poziomów. Istotne działania wymagane są przeciwko nielegalnym połowom. Chcemy także rewizji szwedzkiej polityki handlowej, by zmniejszyć przełowienie w innych, światowych morzach.

35. Szacunek dla praw człowieka w polityce migracyjnej. Chcemy stworzyć więcej prawnych możliwości dla migracji do Unii Europejskiej. Bardziej humanitarna polityka w sprawie uchodźców jest potrzebna. Przez długi czas szwedzki proces migracyjny był wadliwy, przez co teraz potrzebujemy wprowadzenia amnestii dla osób pozostających bez dokumentów. Interesy dziecka powinny być najważniejsze w szacowaniu spraw osób migrujących. Osoby bez dokumentów powinny mieć prawo do opieki i edukacji.

36. Nie dla euro. Chcemy, by Szwecja zachowała własną walutę i nie wstępowała do Europejskiego Obszaru Monetarnego. Unia Europejska powinna być bardziej demokratyczna i mniej scentralizowana. UE nie powinna mieć wspólnej polityki obronnej.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...