4 maja 2010

Zielone zaproszenia majowe

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA oraz Politechnika Warszawska serdecznie Państwa zapraszają do wzięcia udziału w organizowanym w ramach Ogólnopolskich Targów Budowlanych Murexpo 2010 seminarium:

"Budownictwo w Narodowym Programie Redukcji Emisji: rola małych i średnich inwestorów"
7 maja, godz.11.00-15.00, Warszawa, COS Torwar, ul. Łazienkowska 6a

Tematem przewodnim seminarium będą podstawowe i niezwykle istotne zagadnienia związane z rozwojem budownictwa w naszym kraju skupiające się wokół zrównoważonego rozwoju i docelowo wpływające na ograniczenie emisyjności.

Regulacje wynikające z wymogów Pakietu Energetyczno-Klimatycznego, w najbliższych latach będą warunkowały funkcjonowanie wszystkich sektorów gospodarki w Polsce i Europie. Dotyczyć to będzie także rozwoju sektora budownictwa zarówno z perspektywy, dużych i małych inwestorów, nabywców i właścicieli nieruchomości, jak również firm projektowych, wykonawczych oraz producentów materiałów budowlanych, wykończeniowych, oświetleniowych etc.

Zdaniem ekspertów, rozwiązanie problemu redukcji emisji powinno implikować działania poprawiające i przyspieszające rozwój budownictwa w takich zakresach jak rozwój nowoczesnych, niskoemisyjnych materiałów i technologii, nowoczesnych, niskoenergetycznych rozwiązań konstrukcyjno architektonicznych.

Promocja budownictwa pasywnego, poprawianie efektywności energetycznej budynków istniejących jawią się coraz bardziej jako działania konieczne, wspierające politykę klimatyczno - energetyczną państwa.

Proekologiczne projektowanie i realizacja obiektów budowlanych i inżynierskich, w tym budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego, zagadnienie utylizacji, poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych materiałów budowlanych (np. różnych odmian kompozytów polimerowych i innych) jest wyzwaniem przed którym stają wszyscy uczestnicy budowlanych procesów inwestycyjnych.

Głównym CELEM seminarium będzie ukazanie jak dużą rolę w osiągnięciu norm redukcji emisyjności mają do spełnienia mali i średni inwestorzy oraz jak obecne regulacje będą wpływały na realizowane przez nich przedsięwzięcia.

Do udziału w seminarium zostali zaproszeni m.in.:

* Profesor nzw dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski, Kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego Politechniki Warszawskiej, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji

* Dr inż. Arkadiusz Węglarz, Politechnika Warszawska, Krajowa Agencja Poszanowania Energii Dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka Politechnika Warszawska

* Mgr inż. Elżbieta Wyszyńska, Politechnika Warszawska

* Dr inż. Szymon Firlong, Politechnika Warszawska

* Przedstawiciele Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego

Udział w seminarium jest bezpłatny dla uczestników targów.

Osoby, które prześlą zgłoszenie do dnia 05.05.2010 r: na adres e-mail: biuro@etastowarzyszenie.pl otrzymają drogą elektroniczną bezpłatne zaproszenie uprawniające do odwiedzenia targów w dniu 7.05.2010.

***

Warszawa, Planet Doc Review: Atom i zrównoważony rozwój
Środa, 12.05.2010, początek filmu o godz. 18.30

Film: Jądro wieczności
Reżyseria: Michael Madsen
Dania, Finlandia, Szwecja, Włochy 2009, 75 min

Po filmie Fundacja im. Heinricha Bölla zaprasza na debatę z udziałem reżysera oraz zaproszonych gości.

Wobec globalnych wyzwań związanych z koniecznością działań na rzecz ochrony klimatu, wzrostu zapotrzebowania na energię i rosnących cen gazu i ropy, energia jądrowa często postrzegana jest jako źródło energii o przeważającej ilości zalet. Nie należy ona do odnawialnych źródeł energii, lecz traktuje się ją jako „czystą” – z kominów nie unosi się szary dym, a pracownicy elektrowni pracują w sterylnych fartuchach. Co prawda do dzisiaj nie rozwiązano problemu składowania odpadów radioaktywnych, ale rozwój energetyki jądrowej pojawia się często w kontekście i jako element zrównoważonego rozwoju. Łatwo też zapomina się o aspektach bezpieczeństwa – wierząc, że nowe technologie zlikwidowały zagrożenia. Budowa elektrowni jądrowej ma też się wiązać - zdaniem jej zwolenników - z modernizacją całego sektora energetycznego, rozwojem technologii oraz powstaniem nowych miejsc pracy.

Polskie władze podjęły w ostatnich miesiącach konkretne decyzje, mające doprowadzić Polskę do wejścia na drogę rozwoju energetyki jądrowej. Społeczeństwo jest w odniesieniu do planów budowy elektrowni atomowych mocno podzielone, zaś w publicznej dyskusji, prowadzonej w mediach, brakuje informacji o alternatywnych do atomu, możliwych drogach rozwoju polskiej energetyki.

Wybór konkretnego kierunku, przed którym stoi Polska, dotyczy jednak nie tylko przyszłości energetyki, ale także wielu innych powiązanych z tym sektorem gałęzi gospodarki, a skutki przyjętych dziś rozwiązań ponosić będziemy nie tylko my, ale przede wszystkim następne pokolenia. Mimo iż wpisana w Konstytucję RP zasada zrównoważonego rozwoju jasno określa odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń na tym obszarze, to właśnie im pozostawimy nierozwiązane problemy, jak choćby kwestie składowania odpadów atomowych. To przyszłe pokolenia będą musiały zaakceptować nasz wybór, nawet jeśli go nie zrozumieją, i ponieść jego konsekwencje.

Wpisana w Konstytucję RP zasada zrównoważonego rozwoju, to – w myśl definicji z ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” - „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.

Na ile energia atomowa jest rozwiązaniem zapewniającym zrównoważony rozwój? Czy wprowadzenie energii jądrowej jest jedynym synonimem modernizacji kraju? Czy Polska jest „skazana” na wybór energii jądrowej, czy może istnieją inne rozwiązania dla naszych problemów energetycznych? Jak polskie społeczeństwo odnosi się do pomysłu rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju?

Prelegenci:

Mirosław Lewiński, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki

Radosław Gawlik, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „Eko-Unia”, Zieloni 2004

Jan Kozłowski, eurodeputowany – Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), były Marszałek Województwa Pomorskiego,

Michael Madsen, reżyser filmu „Jądro wieczności”,

prof. Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, European Energy Institute.

Moderatorem debaty będzie Edwin Bendyk, przewodniczący jury przyznającego Panasonic Green Award, publicysta „Polityki” i kierownik Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.

Języki debaty: polski i angielski.

***

Warszawa: Konferencja Priorytety Strategii „Europa 2020”
Konferencja Priorytety Strategii „Europa 2020”
18 maja 2010 r. – Ministerstwo Gospodarki
Sale A, B, C, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

PROGRAM

10.00-10.30 Oficjalne przywitanie uczestników konferencji
Pani Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Pani Sylwia Waśniewska, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki

10.30-11.30 Panel 1. Wzrost inteligentny

Pan dr Krzysztof B. Matusiak, Prezes Zarządu SOOIPP
"Europejskie szanse na budowę kreatywnej gospodarki"

Pani prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego/SGH
„Trwałość rozwoju w warunkach globalnej niepewności”

Pan prof. Ryszard Pregiel, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
„Kluczowe technologie wspomagające (key enabling technologies) w strategii rozwoju gospodarczego”

Pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz, Główny Ekonomista PKPP Lewiatan „Lewiatan”
(temat jeszcze nie zgłoszony)

11.30-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.00 Panel 2. Wzrost zrównoważony

Pan Dariusz Szwed, Przewodniczący Partii Zieloni 2004, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu
„Zielony Nowy Ład (Green New Deal) w Polsce”

Pani dr Joanna Kulczycka, Polska Akademia Nauk
„Szanse i zagrożenia dla przemysłu związane z rozwojem zielonej gospodarki”

Pan Tomasz Gasiński, Det Norske Veritas
„Zarządzanie zrównoważonym rozwojem”

13.00-13.45 Przerwa na lunch

13.45-14.45 Panel 3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu

Pan Jan Rutkowski - Lead Economist, Bank Światowy
„Znaczenie umiejętności pracowniczych dla wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności polskiej gospodarki”

Pan Tomasz Sadowski, Przewodniczący Zarządu Fundacji/Dyrektor Generalny Fundacji Barka,
"Nowy początek - Społeczna gospodarka rynkowa"

14.45-15.00 Podsumowanie konferencji
Pani Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Pani Sylwia Waśniewska, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki

***

Międzynarodowa konferencja "Skrajne ubóstwo a prawa człowieka – wyzwanie dla Polski, wyzwanie dla Europy”.
24 - 25 maja 2010, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego
ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Pod patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Poniedziałek 24 maja 2010

Prawa człowieka - podstawowy aspekt walki z ubóstwem
9:00 – 9:20 - Rejestracja - Powitanie
9:20 – 11:00 - Sesja Plenarna – moderator: Anna Osinska
· Otwarcie: Cezary Gawryś, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat (10 min)
· Przesłanie od Prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (10 min)
· Pan Minister Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, krajowy koordynator Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (temat wystąpienia do potwierdzenia) (10 min)
· Prof. Elżbieta Tarkowska (socjolog ubóstwa, PAN) oraz pani Anna Bieńkuńska, (GUS) Ubóstwo i skrajne ubóstwo, o czym mówimy? Jaka jest skala ubóstwa w Polsce? (15 min)
· Prof. Andrzej Zoll (wykładowca prawa karnego na UJ, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich): Bieda jako problem konstytucyjny (15 min)
Dyskusja (40 min)
11:00 – 11:30 Przerwa
11:30 – 13:00 - Sesja Plenarna – moderator: Anna Osinska
Régis Brillat (Dyrektor Biura Europejskiej Karty Społecznej w Radzie Europy): Skrajne ubóstwo a prawa człowieka – wyzwania dla Europy (15 min)
Alwine de Vos van Steenwijk (była Prezes Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat): Dziedzictwo Józefa Wrzesińskiego (15 min)
Dyskusja (30 min)
Film dokumentalny „Józef Wrzesiński - 50 lat walki z nędzą” (30 min)
13:00 - 14:00 Obiad

Popołudnie
14:00-16:00 - Sesje tematyczne
1. Prawa człowieka i zaangażowanie obywatelskie: prof. Ewa Les, prof. Andrzej Zoll – mod. Anna Osinska
2. Przemoc w pomocy: prawa człowieka i praca socjalna : Edward Orpik, prof. Piotr Salustowicz – mod. Prof Ryszard Szarfenberg
3. Prawda życia w rodzinie : Izabela Owczaruk, Maria Dymek – mod. Pierre Klein
4. Skrajne ubóstwo w rodzinie: jakie prawa dla dzieci? Dla rodzin? Biuro Rzecznika Praw Dziecka
5. Prawa człowieka a kultura, ekspresja artystyczna i duchowość: Grzegorz Artman, przedstawiciel wydawnictwa „W drodze”, mod. Cezary Gawryś
6. Niepodzielność praw człowieka i prawo do godnej historii: Henri Van Rijn, dr Marie-Rose Blunschi, mod. dr Piotr Broda-Wysocki
16:00 – 16:30 Przerwa
16:30-17:30 Warsztaty - Wspólne tworzenie (symboli rozmów) - rzeźby/fresku/wolna dyskusja
17:30 - 18:00 Podsumowanie sesji tematycznych – Przedstawienie prac warsztatów
18:00 – 19:00 Kolacje
19:30 – 21:00 Koncert muzyki Chopina i czytanie tekstów Józefa Wrzesińskiego o kulturze i dostępie do uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz fragmentów książki Francine de la Gorce „Twarzą do nieszczęścia”.

Wtorek 25 maja 2010

Prawa człowieka – wezwanie do działania
9:00 – 10:30 – Sesja Plenarna – moderator: Pierre Klein
Otwarcie: Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: Obraz wyzwań dotyczących
praw człowieka w Polsce (propozycja - do potwierdzenia) (15 min)
- Prawa człowieka – pytania o narzędzia w walce z ubóstwem w Polsce: Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (10 min)
- Powszechny dostęp do prawa i pomocy prawnej: Łukasz Bojarski, Helsińska Fundacja Praw Człowieka (10 min)
- Prawo do mieszkania: Habitat for Humanity Polska (10 min)
- Konwencja Praw Człowieka i Karta Społeczna Rady Europy: Henri Bossan, Ruch ATD(10 min)
Dyskusja (30 min)
10:30 – 11:00 Przerwa
11:00 – 12:30 – Sesja Plenarna – moderator: Pierre Klein
- Uczestnictwo osób ubogich i wykluczonych w debacie społecznej drogą do realizacji praw człowieka: Polska delegacja osób dotkniętych ubóstwem - Bruksela Czerwiec 2010 (20 min)
- 17 października: Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem - wezwaniem do działania: Tereliza Braun, Anna Śleźnik i wolontariuszy ATD (ruch ATD), Ewa Wrońska (Biuro RPO) (20 min)
Dyskusja (30 min)
Film dotyczący Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i film dotyczący projektu Chór „Accordages” (do potwierdzenia) (20 min)
12:30 13:30 - Obiad

Popołudnie
13:30-15:00 Warsztaty (4 do 6 małych grup)
Tworzenie przesłania dla Polski i dla Europy mając na uwadze 2011 Polską Prezydencję UE Wypracowanie wspólnej deklaracji końcowej, która mogłaby być inspiracją dla Polski i dla Europy, już teraz, w roku 2010, a także w niedalekiej przyszłości, gdy Polska obejmie prezydencję w Unii w drugim półroczu 2011, i z tej okazji będzie miała za zadanie zorganizować doroczny Europejski Okrągły Stół Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (w październiku 2011).
Moderatorzy: Anna Osinska, Pierre Klein, Cezary Gawryś, Piotr Broda-Wysocki, Marie Cécile Renoux
15:00 – 15:30 Przerwa
15:30 – 17:00 Podsumowanie – Przedstawienie wspólnej deklaracji końcowej - Rozmowa panelowa Moderatorzy: Anna Osinska, Pierre Klein - Poprosimy o reakcję posłów, senatorów, europosłów, przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, krajowy koordynator Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (do potwierdzenia) Poseł / Posłanka RP (do potwierdzenia) Senator RP Mieczysław Augustyn, przewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (do potwierdzenia) Poseł / Posłanka do Parlamentu Europejskiego, członek grupy międzypartyjnej ,,Skrajne ubóstwo i prawa człowieka - Komitet Czwarty Świat”(do potwierdzenia), Przedstawiciel EAPN Polska (do potwierdzenia), Prof. dr hab. Stanisława Golinowska, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego (do potwierdzenia)

Współorganizatorem spotkania jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach finansowania obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Wsparcia finansowego udziela również Ambasada Francji.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...