13 maja 2008

Węgiel, Europa, klimat

Zieloni wspierają działania Greenpeace ws. technologii wychwytywania i przechowywania CO2

Kryzys klimatyczny wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Abyśmy mogli zapobiec katastrofie, globalne emisje gazów cieplarnianych muszą osiągnąć punkt szczytowy do roku 2015, a następnie zacząć spadać o co najmniej 50% do roku 2050 w porównaniu z poziomem notowanym w roku 1990.

Sektor energetyczny odpowiada za około dwie trzecie całkowitych światowych emisji, z których ponad 60% stanowi dwutlenek węgla (CO2). Lwia część zanieczyszczeń powodujących niebezpieczne ocieplenie klimatu emitowanych przez ten sektor pochodzi z węgla. Jego spalanie powoduje uwalnianie do atmosfery największych ilości szkodliwego dwutlenku węgla spośród wszystkich paliw kopalnych. A jednak rządy wielu państw planują wybudowanie w ciągu nadchodzącego dziesięciolecia kolejnych 250 elektrowni zasilanych węglem. Szczególnie dotyczy to Stanów Zjednoczonych i Europy. Jeżeli plany te zostaną zrealizowane, rządom tych państw nie uda się obniżyć emisji gazów cieplarnianych w stopniu wystarczającym do skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Zaproponowano wprowadzenie instalacji do wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla (tzw. carbon capture and storage, CCS) jako sposób na powstrzymanie szkodliwych zmian klimatycznych powodowanych przez emisje tego związku z elektrowni do atmosfery. Wychwycony dwutlenek węgla trafi do podziemnych repozytoriów. Jednakże, wg UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) „CCS pojawi się na placu boju o wiele za późno, aby pomóc nam uniknąć niebezpiecznej zmiany klimatu”. Obecnie żadna duża elektrownia węglowa nie stosuje tego rozwiązania w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla, nie mówiąc już o jego bezpiecznym przechowywaniu.

Jedyne realistyczne rozwiązanie kwestii niebezpiecznych zmian klimatycznych polega na stosowaniu energii odnawialnej oraz technologii służących do podnoszenia wydajności energetycznej. Istnieją rozwiązania w zakresie zwiększenia wydajności energetycznej pozwalające znacznie obniżyć zapotrzebowanie energetyczne, które na dodatek zapewniają oszczędności finansowe przekraczające koszty wdrożenia. Technicznie dostępne źródła energii odnawialnej, np. wiatr, fale morskie, czy promienie słoneczne, mogą dostarczać ilość energii sześciokrotnie przekraczającą obecne zużycie światowe - i to na zawsze.

Każda podejmowana dziś decyzja dotycząca nowych elektrowni może przyczynić się do zmiany sytuacji klimatycznej na przestrzeni dwóch następnych pokoleń. Potencjalne korzyści CCS odwracają uwagę od zrównoważonych rozwiązań energetycznych i pociągają za sobą ryzyko wpadnięcia w globalną pułapkę przyszłości pozbawionej szans na ocalenie klimatu naszej planety.

My, niżej podpisani, wierzymy, że zarówno rządy państw, jak i firmy energetyczne na całym świecie, winny przyjąć priorytety w postaci inwestycji opartych na rozwiązaniach, które oferują najwyższy potencjał bezpieczeństwa energetycznego połączony z możliwością obniżenia szkodliwych emisji. Te rozwiązania to energia odnawialna i efektywność energetyczna.

Silna Europa Szansą dla Polski - apel do ludzi lewicy i jej przywódców

Zbliża się dzień kolejnej Parady Schumana. W sobotę, 10-go maja, ulicami Warszawy ponownie przejdzie barwny korowód, manifestując swoje poparcie dla idei zjednoczonej, tolerancyjnej i wielokulturowej Europy. Niestety, cztery lata po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej sens i zadania naszego członkostwa zostały zafałszowane. Na czoło polskiej strategii unijnej wysunęły się zadania uzyskania gwarancji blokowania, wetowania i odwlekania decyzji. Taka ksenofobiczna, prawicowa wizja europejskiej integracji jest nam obca. Tylko w silnej, sprawnie i szybko działającej Europie mamy szansę na skuteczna obronę wykluczonych, bezrobotnych, pracujących za niegodna ich ciężkiej pracy pensje, dyskryminowanych i bezdomnych. Głęboka integracja europejska to szansa dla wszystkich, bez względu na płeć, zawartość portfela, religię czy jej brak, orientacje seksualną, kolor skory, przynależność etniczną. To szansa dla wszystkich Polek i Polaków, Europejek i Europejczyków.

W XXI wieku, wieku Globalizacji, znowu staje się aktualne hasło: „Proletariusze Wszystkich Krajów, Łączcie się!”. Tak – alterglobalistki i alterglobaliści, pracownice supermarketów i wielkich korporacji, ekolożki i ekolodzy, związki zawodowe, feministki i feminiści, ci, którzy działają w ruchach wolnego oprogramowania, humanistki i humaniści - łączmy się! Wszyscy ci, którzy chcą innej, lepszej Europy - łączmy się! Silna Europejskiej to szansa na sprawiedliwość społeczną, godną płacę, europejskie standardy socjalne i kulturowe, skuteczna ochronę praw pracowniczych i ochronę praw człowieka. Naprawdę zjednoczona Unia Europejska to dla nas szansa na przeciwstawienie się dyktatowi globalnych korporacji. To także szansa na przeciwstawienie się wpływom kościołów i religii na prawa człowieka, szansa na osobistą wolność świadomego wyboru w solidarnym społeczeństwie.

Apelujemy do polityków polskiej Lewicy o poparcie naszej wizji silnej, federacyjnej Unii Europejskiej. W interesie świata pracy i reprezentującej go Lewicy leży umocnienie, a nie osłabienie Unii. W interesie Lewicy leży przezwyciężenie deficytu demokracji. Prawicowi eurosceptycy ze swoim hasłem „Europy Ojczyzn” tylko umacniają krzykliwie krytykowaną przez nich biurokrację brukselską. Tak – dziś jest ona zbyt silna, gdyż jest główną siłą sprawczą tworzonego w Brukseli i Strasburgu prawa. Dziś staje się ona zbyt łatwym łupem korporacyjnych działań lobbystycznych. Dla przezwyciężenia tego mechanizmu konieczne jest więc rzeczywiste zdemokratyzowanie Unii Europejskiej. Konieczne jest wyłanianie Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski a nie, tak jak dotychczas, w oparciu o niejasny przetarg międzyrządowy.

Wierzymy, że dla takiej wizji Unii Europejskiej Polska Lewica budować będzie polityczne poparcie w kraju i wśród siostrzanych formacji europejskich.

Jachranka k/Warszawy: „Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym – walka z problemem ludzkości czy niezły biznes?”

Dyskusja jest elementem otwierającym Akademię Odpowiedzialnego Biznesu 2008 – studencką konferencję poświęconą CSR – która odbywa się w dniach 17-18 maja w Jachrance k/Warszawy. Organizatorem wydarzenia jest Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

Wydaje się, że znajomość koncepcji odpowiedzialnego biznesu, zasad jej funkcjonowania i wdrażania stanie się wkrótce niezbędnym składnikiem w zarządzaniu firmami i organizacjami. Dlatego tak ważne jest, aby już dziś przygotowywać studentów do roli odpowiedzialnych pracodawców i pracowników oraz kompetentnych menedżerów. Ważne jest przy tym, by młodym ludziom przekazywać jak najwięcej informacji praktycznych - dobrych przykładów oraz konkretnych narzędzi, które w przyszłości pomogą im aktywnie i z pożytkiem przekształcać swoje pomysły na strategie społecznej odpowiedzialności w firmach, gdzie będą pracować. Takie zadanie stawia przed sobą Akademia Odpowiedzialnego Biznesu.

Z uwagi na popularność i znaczenie tematyki zrównoważonego rozwoju oraz zmian klimatycznych temu właśnie zagadnieniu poświęcić chcemy najwięcej uwagi w czasie konferencji. Podczas dyskusji otwierającej pragniemy wspólnie z zaproszonymi gośćmi oraz studentami zastanowić się nad tym

- Jak zrównoważony rozwój wpisuje się w strategie odpowiedzialności firm?

- Jakie działania dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatycznym prowadzą firmy?

- W jaki sposób zachęcać pracowników do włączenia się w proekologiczne działania firmy?

- Czy prowadzenie „zrównoważonego biznesu” się opłaca?

- Jak zmiany klimatyczne wpływają na gospodarkę?

- Jak sprawić, żeby zrównoważony rozwój był bezpieczny i korzystny dla człowieka, dla środowiska i dla gospodarki?

Panel z udziałem:

Dariusza Szweda (przewodniczący Zielonych2004)
Jarosława Lepki (Fundacja Kronenberga)
Ireny Picholi (PricewaterhouseCoopers)
Przemka Pohrybieniuka (Danone Sp. z o.o.)
Dr Ewy Taylor (Katedra Geografii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa)

Termin: 17 maja (sobota)
Godzina: 12:15 – 13:30
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Centrali PKP S.A. Jachranka k/Warszawy (www.jachranka.pl)

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...