2 kwietnia 2013

Zieloni: Nie każcie płacić lokatorom za Wasze błędy!

Warszawscy Zieloni napisali do burmistrza dzielnicy Bemowo list w sprawie planowanej budowy „kontenerów socjalnych”.

Fot. Joanna Erbel

Warszawa, 2 kwietnia 2013 r.


                    Szanowny Pan
                    Jarosław Dąbrowski
                    Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy


Szanowny Panie Burmistrzu,

Warszawscy Zieloni z ogromnym niepokojem przyjmują medialne doniesienia o planowanym „pilotażowym” programie eksmitowania lokatorów do „mieszkań socjalnych” w kontenerach (artykuł Małgorzaty Zubik w „Gazecie Wyborczej” 28.03.2013).

Pragniemy zwrócić Pana uwagę na fakt, że kontenery nie spełniają wymagań, jakie prawo stawia lokalom socjalnym. Zgodnie z art. 3 pkt 2 prawa budowlanego budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Kontenery nie spełniają tych przesłanek, prawo budowlane wymienia je obok m.in. kiosków i płacht namiotowych jako przykłady tymczasowych obiektów budowlanych. Nie mogą być więc uznawane za lokale zamienne czy socjalne, nie mogą zatem w żaden sposób pomóc w rozwiązaniu kryzysu lokatorskiego dzielnicy. W tym wypadku umieszczanie w nich lokatorów czekających na lokal socjalny może nosić znamiona łamania prawa.

Standard kontenerów jest zbyt niski, żeby można było w nich mieszkać, dodatkowo są one bardzo kosztowne w utrzymaniu. Jedyną możliwą metodą ogrzewania jest prąd, za który opłaty w okresie zimowym mogą przekraczać 1 tys. zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę fakt, że w kontenerach mają zamieszkać najubożsi mieszkańcy i mieszkanki Bemowa, może to doprowadzić do sytuacji, w której poważnie zagrożone będzie ich życie i zdrowie. Z doświadczeń w innych tego typu osiedlach wynika, że dodatkowym, bardzo poważnym problemem jest zła wentylacja pomieszczeń, wynikająca z materiałów nieprzystosowanych do pełnienia funkcji mieszkaniowych. Użytkowanie lokalu powoduje powstawanie groźnych pleśni i grzybów, które powodują alergie i choroby przewlekłe, zwłaszcza wśród dzieci, osób starszych i osób z nadwerężonym układem immunologicznym.

Dzielnica potrzebuje wieloletniego planu budowy i zarządzania mieszkaniami socjalnymi, komunalnymi i zastępczymi oraz pomocy osobom zagrożonym eksmisją, mającymi problemy z terminowym opłacaniem czynszu. Stawianie kontenerów mieszkalnych nie jest rozwiązaniem problemu, przeciwnie: pogłębia marginalizację społeczną lokatorów, którzy mieliby w tych kontenerach zamieszkać, przy tym to właśnie wykluczenie społeczne jest jednym z powodów, dla których znajdują się oni w sytuacji zagrożenia eksmisją. Mieszkanie w takich warunkach uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, zaś stygmatyzacja mieszkańców dodatkowo intensyfikuje ten proces. Mieszkańcy kontenerów będą mieli utrudniony dostęp do instytucji publicznych oraz miejsc niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania społecznego (szkoły, miejsca pracy, urzędy). Ubóstwo i marginalizacja społeczna stanowią zróżnicowane i wieloaspektowe problemy, które implikują wiele negatywnych skutków, mających wpływ nie tylko na rzeczywistość i jakość egzystencji rodzin, ale również na jakość funkcjonowania przyszłych pokoleń. Martwi nas, iż władze dzielnicy nie zauważają problemu dzieci, które potencjalnie mogą znaleźć się w kontenerach socjalnych i które, zgodnie z zasadą dziedziczenia biedy, będą miały znacznie utrudniony życiowy start.

W związku z tym zwracamy się do Pana z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy decyzję o eksmitowaniu zadłużonych lokatorów do kontenerów poprzedziła ekspertyza dotycząca efektów podobnych działań w innych miastach (m.in. Bytom, Poznań, Bydgoszcz)? Gdzie taka ekspertyza jest dostępna?

2. Czy ratusz będzie starał się o nadanie kontenerom statusu lokali socjalnych? Czy dysponuje Pan ekspertyzą prawną dotyczącą legalności takiego rozwiązania?

3. W Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733, art. 14 pkt.5) ustawodawca wyszczególnia grupy, które mają pierwszeństwo do korzystania z lokali socjalnych – są to m.in. dzieci, kobiety w ciąży, emeryci, osoby niepełnosprawne i obłożnie chore. Czy to te grupy zamierza Pan eksmitować do kontenerów w pierwszej kolejności? A jeśli nie, to w jaki sposób zamierza Pan spełnić ustawowy obowiązek zapewnienia im pierwszeństwa?

4. Rozumiemy trudną sytuację finansową dzielnicy związaną z brakiem dostatecznej liczby mieszkań socjalnych i komunalnych. Jednak czy za brak takich mieszkań odpowiadają ludzie, których chce Pan skazać na życie w kontenerach? Czy to ci ludzie decydują o kierunkach polityki miasta i dzielnicy, o wydatkowaniu środków z miejskiego i dzielnicowego budżetu, czy to oni pobierają pensje i diety za zajmowanie się problemami miasta?

W naszej opinii jest to po prostu przerzucanie na najsłabszych i najbardziej potrzebujących wsparcia obywateli kosztów wieloletniego zaniechania miasta i dzielnicy w polityce mieszkaniowej. To Państwo, jako rządzący w Warszawie urzędnicy i politycy, macie wszelkie narzędzia potrzebne do tego, by prowadzić racjonalną politykę mieszkaniową. I to Państwo ponosicie odpowiedzialność za to, że nie chcecie z tych narzędzi korzystać. Nie każcie płacić innym za Wasze błędy!

                Z poważaniem,
                Elżbieta Hołoweńko i Marek Matczak,
                przewodniczący warszawskiego koła Partii Zieloni

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...